Каталог на компетенции

Работа със специфична нормативна уредба и стандарти

Специфична

Описание

Осигурява ефективното и стриктно прилагане на изискванията на нормативната уредба свързана с превоза на стоки и товари, митническия контрол, закона за движение по пътищата, правилата за безопастност и здраве при работа. Спазва законодателството на страните, през които преминава, международните конвенции и стандарти, както и вътрешнофирмените изисквания и разпоредби свързани с превоза на стоки и товари. Актуализира и поддържа познанията си, като проактивно се информира за настъпилите изменения и допълнения в нормативната уредба и в стандартите за изпълнение на професионалните му задължения. Намира с вещина и лекота необходимата информация в специализирани стандарти, справочна и каталожна литература. Извършва действия изцяло в рамките на предоставените му пълномощия, делегирани права и отговорности и договорните условия с клиентите.

Бизнес процеси

  • Спедиция, логистика и транспорт

Длъжности, в които компетенцията се изисква