Каталог на компетенции

Действия при аварии, пожари, бедствия и спасителни операции

Специфична

Описание

Разпознава аварийните сигнали и действа бързо и прецизно съгласно установените процедури. Поддържа в изправност и използва ефективно аварийно-спасително и противопожарно имущество. При ситуации на напускане на кораба и оцеляване, извършва действия, адекватни на преобладаващите обстоятелства, съобразени с приетите норми и практики на безопасност. Изпълнява нарежданията на капитана и задълженията си при спасяване на хора по море, оказване на помощ на бедстващ кораб и при аварии в пристанище в съответствие с международните конвенции и норми. При необходимост, оказва неотложна долекарска помощ и предприема ефективни и отговорни действия за намаляването на непосредствената опастност за живота на засегнатите.

Бизнес процеси

  • Спедиция, логистика и транспорт

Длъжности, в които компетенцията се изисква