Каталог на компетенции

Използване на устройства за навигация и корабоводене

Специфична

Описание

Осигурява безопасността на плаването, чрез системно тестване и оптимално използване на радио-навигационното оборудване. Използва ефективно технически средства и системи, навигационни прибори и указателни пособия в корабоплаването, в т.ч. сателитни и компютърни системи, електронни графики, автоматични системи за идентификация на местоположението, радионавигационни системи, жиро и магнитни компаси, секстанти, системи за визуално наблюдение, ехолоти, навигационни карти и издания (лоции, таблици за приливи, известия до мореплавателите, радионавигационни предупрежде-ния и информация за пътя на движение на корабите и др.), системи за сигнализация (фарове, шамадури). Избира най-подходящия метод при преобладаващите обстоятелства и условия за определяне на местоположението на кораба с помощта на земни и брегови ориентири и навигационни средства. Участва активно  в планирането и провеждането на корабоплаването, изпълнявайки прецизно и отговорно задълженията си свързани с оперирането с техническите средства за корабоводене, навигацията и безопасността на кораба. Спазва основните изисквания и процеси за осигуряване на безопасно корабоплаване, опазване на човешкия живот и околната среда.

Бизнес процеси

  • Спедиция, логистика и транспорт

Длъжности, в които компетенцията се изисква