Каталог на компетенции

Работа с технологична и отчетна документация в хлебарството и сладкарството

Специфична

Описание

С лекота и точно работи с технологичната документация и рецептурници на различните хлебни и сладкарски изделия. Правилно разчита заложените параметри и точно прилага изискванията за съставки, последователност, време на обработка и др. при изготвянето на хлебна и сладкарска продукция. Своевременно изготвя заявки за допълване на липсващи запаси съгласно приетите нормативи за задължителен складов запас от суровини и материали. Попълва навреме и коректно цялата необходима техническа информация, свързана с работата му.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква