Каталог на компетенции

Работа с техническа документация при шлосеро - монтажни дейности

Специфична

Описание

Оформя документи за шлосерски, шлосеро-монтажни и електромонтажни работи, разчита и прилага коректно конструктивните чертежи на детайли и маршрутни технологични карти, като спазва технологичните изисквания, стандарти и правила за работа. Подготвя необходимата конструкторска и/или технологична документации, разяснява я на колегите си като се грижи за нейното разбиране и правилно приложение. Правилно разчита чертежи и схеми на машини и механично оборудване, като използва познанията си във връзка с функционирането им. Своевременно попълва заявки за инструменти и материали и води необходимата отчетна документация в съответствие с изискванията. 

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква