Описания на длъжности

Шлосер-монтьор

Механици и монтьори на промишлени и селскостопански машини и оборудване

7233

Алтернативни наименования на длъжността

 • Шлосер [НКПД 72223011]
 • Шлосер-монтьор [НКПД 72332032]

Основни задачи

Извършва шлосерска обработка на детайли и елементи чрез операциите пробиване, рязане, огъване, пилене, полиране, нарязване на резби, райбероване, снемане на фаска, сбиване, прошиване, протегляне и др. Извършва несложни заваръчни работи (челни и ъглови шевове).Изработва по чертеж отделни детайли и възли. Очертава детайли по шаблон. Оразмерява и разчертава детайли. Разчертава и центрова отвори за скрепителни винтове и щифтове. Изпилва детайли, шмиргелова с ръчен или стационарен шмиргел. Отстранява груби деформации след термообработка. Участва в монтажа и настройването на ново оборудване и пускането му в редовна експлоатации.

Условия на труд 

Категория труд

 • Трета

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване  
 • Срочен трудов договор

Продължителност на раб. време

 • Пълно
 • Дневен

Режим на работа

 • На смени

Работно място

 • Производствено помещение
 • Друго

Образование

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • Общо образование - основно образование / I степен на професионална квалификация:

  Първа / Втора степен професионална квалификация-Средно образование

 • ІІ степен на професионална квалификация:

  Първа / Втора степен професионална квалификация-Средно образование

Сертификати

 • Заваряване втора степен: ъглови шевове и листов материал
  Национален център за професионално обучение в системата на БТПП, http://pcci.bg/ Строителен квалификационен център, www.skc.nonstop-office.com ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД, http://cerb.bg Център по заваряване към Институт по металознание, съоръжения и технологии, www.ims.bas.bg "Ремотерм" ЕООД, http://remoterm.com ЦПО към Изоблок ЕООД, http://www.e-obuchenie.bg SC RAC SRL CONSTANTA Асоциация на заварчиците в Румъния.
 • 2-ра квалификационна група по безопасност на труда при експлоатация на електрически уредби и съоръжения
  СТС Инженеринг, гр. София, www.ctc-bg.com „РВП Консулт” ООД, http://www.rvpconsult.com “МДО КОНСУЛТ” ООД, http://www.mdoconsult.com IDRU Constanta (www.idru.ro) Work Consulting Constanta (www.wtr.ro) CCINA Constanta (www.ccina.ro).

Знания

Теоретико-приложни знания

 • Познава техническа документация - чертежи на детайли, сглобени единици и чертежи на общия вид, технологични карти.

 • Познания свързани с професионалните рискове, вкл: падане на материали, предмети; падане на служител защипване, удряне или смачкване с ръчни или механични инструменти; пожари и/или експлозии; токов удар; Прахове; Токсични газове и т.н.

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Познава видовете машиностроителни материали, свойствата (физическите, химическите, механичните и технологичните), качествата и начина на работа с черни метали, цветни метали и техните сплави, пластмаси, абразивни и всички други материали, употребявани в машиностроенето.

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Познава видовете ръчни инструменти и приспособления, тяхното предназначение и начините на работа с тях. 

 • Познава видовете, предназначението и начина на работа с универсални металообразотващи машини и инструменти , бормашини, стъргателни машини и приспособленията към тях.

Знания относно технологични процеси и операции

 • Запознат е с технологиите за изпълнение на шлосерските операции.


Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана, нормативни актове по опазване на околната среда, екологичните норми, вкл. правила и инструкции за безопасна работа на работното място и опазване на живота и здравето – своя и на околните, оказване на долекарска помощ на пострадали;

Умения

Умения за лична ефективност, самоконтрол и саморегулиране

 • Проявява съобразителност при изпълнение на различни трудови задачи.

 • Приспособява се към конкретните производствени условия.

 • Проявява точност и прецизност при изпълнение на поставените задачи.

Социални умения

 • Работи в екип. Проявява коректност, толерантност, помага и общува като създава ефективни взаимоотношения.

 • Участва активно при изпълнение на задачите под ръководството на прекия ръководител и търси помощ от него или членовете на екипа; Съдейства на членовете на екипа в производствения процес.

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Подбира и работи с черни метали, цветни метали и техните сплави, пластмаси, абразивни и всички други материали, употребявани в машиностроенето

 • Работи с основните машиностроителни, немашиностроителни и спомагателни материали.

 • Обработва различни по вид, форма и начин на получаване материали и заготовки.

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Разчита техническа документация - чертежи на детайли, сглобени единици и чертежи на общия вид, технологични карти и др. и извлича информацията, която му е необходима.

 • Извършва ремонти, открива и подменя повреден или износен елемент на изделие, разглобява и сглобява изделието в технологичен порядък.

 • Извършва шлосерски и монтажни работи според технологията

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Работи безопасно с технологично оборудване и измервателни инструменти.

 • Извършва работа с универсални металообразотващи машини и инструменти (например:,шмиргели, пили, бормашини, стъргателни машини и приспособленията към тях).

 • Изработва шлосерската част на калибри, шаблони, точни измерватели уреди и различни инструменти и приспособления.

Компетенции

Здравословни и безопасни условия на труд

Преносима

Стриктно спазва инструкциите, правилата и нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда,  противопожарна и аварийна безопасност при извършване на ежедневните си задължения и работа с различни материали и машини. Задължително използва работно облекло и лични предпазни средства според инструкциите и по предназначение. При необходимост участва във всички начални и периодични инструктажи. Своевременно разпознава потенциално опасни ситуации в процеса на работа и съобщава незабавно при установена нередност и /или опасност за здравето и безопасността. Предотвратява опасни ситуации като реагира съобразно предписанията. При възникнала опасна ситуация своевременно и правилно оказва долекарска помощ на пострадал при трудова злополука. Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Поддръжка на машини и съоръжения
 • Производство
 • Транспорт, складиране и доставки

Работа в екип

Преносима

Сътрудничи ефективно с другите членове на екипа като поддържа конструктивни взаимоотношения с оглед постигане на общите цели. Активно допринася за постигането на общите  резултати, проявява колегиалност и ангажираност с изпълнението на екипните задачи.

Бизнес процеси

 • Маркетинг
 • Настаняване
 • Предоставяне на допълнителни услуги
 • Продажби
 • Туроператорска дейност
 • Управленски процеси
 • Хранене

Изпълнение на ръчни операции

Специфична

Изработва изделия като подготвя различни видове заготовки, обработва различни по вид, форма и начин на получаване материали и спазва стриктно технологичната последователност на работа  и заложените инструкции.   Измерва, отчита и сравнява размери, допуски, отклонения от форма и разположение и грапавост, като следва стриктно техническата документация. Контролира точността на изделието като спазва установените стандарти. Демонтира инструменти за заточване, ремонт, текущ контрол и обслужване на производствен цикъл. Изработва шлосерската част на калибри, шаблони, точни измерватели уреди и различни инструменти и приспособления.

Бизнес процеси

 • Производство

Обработка на метални и неметални материали

Специфична

Работи с познанията си за свойствата на материалите като ги използва по най-подходящ и ефективен начин. Прилага различни техники за обработка на материалите според вида им, състава и свойствата. Обработва метални и неметални материали – пластмаси, абразиви и др. като избира най-подходящия и ефективен начин според очаквания резултат. Работи с черни и цветни метали и сплави, като следва стриктно технологичните изисквания и инструкции за работа и обработка. Избира подходящите смазващи и охлаждащи течности и спазва всички обозначения на материалите съгласно стандартите за качество в областта. 

Бизнес процеси

 • Производство

Работа с инструменти и металорежещи машини

Специфична

Работи качествено и в съответствие с техническите си познания, като използва универсални металообработващи машини и инструменти ( пили, шмиргели бормашини стъргателни машини и приспособленията към тях). Изпълнява трудовите задачи като избира подходящи ръчни (измервателни инструменти, калибри, шаблони, еталони), механични и електромеханични инструменти в зависимост от конкретното изискване и задание. Спазва стриктно правилата и процедурите за безопасност и съхранение на уредите, с които работи.

Бизнес процеси

 • Производство

Работа с техническа документация при шлосеро - монтажни дейности

Специфична

Оформя документи за шлосерски, шлосеро-монтажни и електромонтажни работи, разчита и прилага коректно конструктивните чертежи на детайли и маршрутни технологични карти, като спазва технологичните изисквания, стандарти и правила за работа. Подготвя необходимата конструкторска и/или технологична документации, разяснява я на колегите си като се грижи за нейното разбиране и правилно приложение. Правилно разчита чертежи и схеми на машини и механично оборудване, като използва познанията си във връзка с функционирането им. Своевременно попълва заявки за инструменти и материали и води необходимата отчетна документация в съответствие с изискванията. 

Бизнес процеси

 • Строителство
 • Ремонт и поддръжка

Ремонт на инструменти, приспособления и машини

Специфична

Открива своевременно повреден или износен елемент на изделие в процеса на работа. Разглобява изделието в технологичен порядък, в съответствие с техническата документация. Внимателно почиства, промива и подготвя изделието и /или инструментите за ремонт. Ремонтира изделието до степен на способност, маркира, консервира, подрежда и сортира отремонтиран детайл, възел, механизъм с грижата на добър стопанин и в съответствие с всички технически предписания. Прави коректен избор на инструменти, уреди и приспособления за монтаж и настройване. Качествено подготвя за монтаж ремонтиран детайл, възел, механизъм. Сглобява изделието в технологичен порядък. Прави проверка на експлоатационната годност на изделието след ремонта според предписанията.

Бизнес процеси

 • Производство