Каталог на компетенции

Грижа за техническото състояние на селскостопанското превозно средство

Специфична

Описание

Извършва ежедневен и прецизен контрол на техническото състояние на превозното средство като се грижи за неговата изправност и да ефективно функциониране. Извършва прецизна проверка на защитната конструкция срещу преобръщане за сигурно закрепване и липса на дефекти, които могат да повлияят неблагоприятно на нейната здравина, като вдлъбнатини, корозия, липсващи части, неодобрени модификации и др. Проверява внимателно предпазния колан за правилно закопчаване, задействане и откопчаване, както и за липса на разкъсвания, продупчвания и др. Правилно оценява годността и безопасността на механизмите, детайлите, агрегатите и оборудването на превозното средство. Открива технически неизправности, които създават риск за безопасното движение и предприема съответните надеждни мерки за тяхното своевременно отстраняване. Извършва отговорно техническо обслужване на превозното средство, като спазва стриктно инструкциите на производителя. Извършва прецизен контрол на качеството по извършените ремонтни операции, изписването и влагането на предписаните за ремонта резервни части. Извършва системно, качествено и безопасно почистване и смазване на детайли и механизми.

Бизнес процеси

  • Поддръжка на машини и съоръжения