Каталог на компетенции

Работа с измервателни уреди

Специфична

Описание

Изпълнява работните си задължения, като работи прецизно с измервателни уреди. Контролира препоръчителните граници на показанията на измервателните уреди, с които работи, като ги отчита според изискванията и в срок. Анализира прецизно показанията на уредите. Предприема незабавни мерки (напр. своевременно уведомява компетентните лица), когато показанията на измервателните уреди изискват това. Извършва дейности по ежедневна поддръжка на измервателните уреди, с които работи, като ги поддържа в добро работно състояние.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква