Описания на длъжности

Заварчик

Заварчици и резачи на метал

7212

Алтернативни наименования на длъжността

 • Заварчик [НКПД 72121001]
 • Заварчик, затворени съдове [НКПД 72122005]
 • Електрозаварчик [НКПД 72122004]
 • Оксиженист [НКПД 72122008]
 • Аргончик [НКПД 72122002]
 • Запойчик [НКПД 72122006]

Основни задачи

Реже, стопява и съединява части от метал с газов пламък, електрическа дъга или друг източник на топлина, като спазва технологичната последователност. Извършва ъглови шевове (по процесите ръчно електродъгово заваряване с обмазан електрод, заваряване в защитна газова среда с топящ се електрод, заваряване в защитна газова среда с нетопящ сe волфрамов електрод) в съответствие със спецификацията на заваръчната процедура, като сам настройва заваръчния апарат. Подбира в съответствие със спецификацията на заваръчната процедура подходящи добавъчни материали (електроди, заваръчен тел и др.) Почиства шева, извършва визуален оглед и при констатиране на отклонения от изискванията уведомява прекия си ръководител и отстранява установените несъвършенствa. Поддържа в изправно състояние и на необходимото техническо равнище машините, апаратите и съоръженията, с които работи, в съответствие с технологичните изисквания. Грижи се за реда на работната площадка и за ежедневното й почистване. Изработва резервни части и детайли за ремонт на съоръженията. Спазва изискванията за безопасна работа и пожарна безопасност, носи изискващото се работно облекло и лични предпазни средства.

Условия на труд 

Категория труд

 • Трета

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване  
 • Срочен трудов договор

Продължителност на раб. време

 • Пълно

Режим на работа

 • Дневен
 • На смени

Работно място

 • Производствено помещение
 • Друго

Образование

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • Общо образование - основно образование / I степен на професионална квалификация:

  Първа степен професионална квалификация

Сертификати

 • Свидетелство за правоспособност по заваряване съгласно нормативните изисквания за придобиване на квалификация по специалността „заварчик” (Наредба № 7 от 11 октомври 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване)
  ЦПО към "Институт по заваряване" АД, гр. София ЦПО към „Централна енергоремонтна база" АД, гр.София Център за професионално обучение (ЦПО) по заваряване към Институтa по металознание, съоръжения и технологии "Академик Ангел Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика при БАН (http://www.ims.bas.bg/Bulgarian/Section10/training.html) ЦПО към Технически университет, гр. Варна (http://www.tu-varna.bg/tu-varnacpo/) ЦПО към Технически университет, гр. София (http://www.tu-sofia.bg/university/165) Център за професионално обучение Виана (http://www.viana-bg.com/index102.html)
 • Сертификат за завършен курс/обучение по безопасност и здраве при работа.
  Камара на строителите в България, „Строителна квалификация ЕАД“, гр. София кв.Полигона, ул. "Михаил Тенев" 6, тел.+3592 806 29 22 
 • Свидетелство за заварчици за полиетилен с висока плътност (pe-hd)
  ISCIR (Държавна инспекция по контрол на котли, резервоари за налягане и подемни инсталации) SC  RAC  SRL Constanta si ASR Romania
 • Свидетелство за заварчици за стомана, алуминий и алуминиеви сплави
  ISCIR (Държавна инспекция по контрол на котли, резервоари за налягане и подемни инсталации) SC  RAC  SRL Constanta si ASR Romania

Знания

Теоретико-приложни знания

 • Познава основните материали, използвани в машиностроенето. Познава класификацията на металите по отношение на тяхната заваряемост.

 • Познава основни електрически величини и техните особености (ток, напрежение, честота, мощност, съпротивление и др.)

 • Познания свързани с професионалните рискове, вкл: падане на материали, предмети; падане на служител защипване, удряне или смачкване с ръчни или механични инструменти; пожари и/или експлозии; токов удар; Прахове; Токсични газове и т.н.

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Познава различните видове, свойства и характеристики на основните и допълнителни заваръчни материали.

 • Познава различните видове, свойства и характеристики на добавъчните материали (тел, флюс, електроди, защитни газове и др.) и разчита правилно означенията върху тях.

 • Познава специфичните заваръчни консумативи за заваряване (тел, защитен газ)

 • Познава различните видове волфрамови електроди и видовете обмазани електроди, приложението им и начина на заточване.

 • Познава най – често срещаните несъвършенства при различните видове заварки, причините за появата им и мерките за недопускането им;

 • Познава заваръчните позиции и идентифицира видовете съединения.

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Познава различните видове заваръчно оборудване и необходимите приспособления, начина и изискванията за работа с тях.

 • Познава видовете металообработващи машини и съоръжения, начина и изискванията за работа с тях

 • Познава устройството на токоизточник за МИГ/МАГ заваряване и приспособленията към него;

Знания относно технологични процеси и операции

 • Познава конвенционалните процеси при заваряване (ръчно електродъгово заваряване с обмазан електрод, заваряване в защитна газова среда с топящ се електрод, заваряване в защитна газова среда с нетопящ се волфрамов електрод, газокислородно заваряване и рязане), тяхната специфика и последователност. Познава технологията и техниката на заваряване във всички пространствени положения при заваряване.

 • Познава принципите на електродъговото заваряване, заваряване в защитна газова среда с топящ се електрод, заваряване в защитна газова среда с нетопящ се волфрамов електрод.

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Познава правилата за рационална организация на работното си място за осъществяване на ефективна и безопасна работа с металообработващи машини или съоръжения.

 • Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана, нормативни актове по опазване на околната среда, екологичните норми, вкл. правила и инструкции за безопасна работа на работното място и опазване на живота и здравето – своя и на околните, оказване на долекарска помощ на пострадали;

 • Поддържа правоспособност и е запознат с програмите за професионално развитие в областта.

Знания относно взаимодействие и управление на хора

 • Има познания по организация на работния процес и взаимодействие с колеги.

Умения

Познавателни умения

 • Прилага  в работата познанията си за разликата между прав и променлив ток и видовете полярност, напрежение на празен ход.

 • Разчита и намира информация в конструктивна и технологична документация

Социални умения

 • Установява ефективни взаимоотношения с колеги;

 • Поема отговорност за изпълнението на възложените му задачи и дейности;

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Разпознава различните заваръчни материали и елементи и подбира подходящите в зависимост от тяхното предназначение, качества и специфики на конкретната заварка/изделие;

 • Работи с различните видове основни и допълнителни заваръчни материали;

 • Избира правилен тип и диаметър на обмазания електрод в зависимост от основния метал, както и избира правилен тип и диаметър на волфрамовия електрод и на заваръчния тел в съответствие с изискванията на спецификацията на
заваръчната процедура;

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Настройва самостоятелно основните заваръчни параметри на токоизточника съобразно спецификацията на заваръчната процедура;

 • Измерва и контролира точността и качеството на произвежданата продукция; Контролира качеството на заваръчния шев и нанася корекции;

 • Спазва технологичната последователност при изпълнение на различни заваръчни процеси;

 • Изпълнява заваръчни работи в съответствие със спецификацията на заваръчната процедура (СЗП) и организацията на заваръчното производство;

 • Прилага различни техники на заваряване;

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Работи със заваръчното оборудване и необходимите приспособления;

 • Работи с главните компоненти на заваръчното оборудване за РЕДЗ спрямо тяхната функционалност

 • Умее да работи съобразно принципите на заваряване: в защитна газова среда с нетопящ се волфрамов електрод; в защитна газова среда с топящ се електрод и на електродъговото заваряване.

 • Спазва правилата за рационална организация на работното си място за осъществяване на ефективна и безопасна работа с металообработваща машина или съоръжение

Компетенции

Здравословни и безопасни условия на труд

Преносима

Стриктно спазва инструкциите, правилата и нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда,  противопожарна и аварийна безопасност при извършване на ежедневните си задължения и работа с различни материали и машини. Задължително използва работно облекло и лични предпазни средства според инструкциите и по предназначение. При необходимост участва във всички начални и периодични инструктажи. Своевременно разпознава потенциално опасни ситуации в процеса на работа и съобщава незабавно при установена нередност и /или опасност за здравето и безопасността. Предотвратява опасни ситуации като реагира съобразно предписанията. При възникнала опасна ситуация своевременно и правилно оказва долекарска помощ на пострадал при трудова злополука. Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Поддръжка на машини и съоръжения
 • Производство
 • Транспорт, складиране и доставки

Отговорност

Преносима

Поема лична отговорност за резултатите от собствената си работа и се ангажира съвестно за извършване на поставените задачи. Търси причините и в себе си, когато резултатите не са задоволителни, а не само във външни фактори.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Поддръжка на машини и съоръжения
 • Производство
 • Транспорт, складиране и доставки

Визуален контрол на заваръчния шеф

Специфична

Оценява точно спазването на изискванията към шева (ширина, форма, гладкост и др.) Проверява визуално за наличие на геометрични несъвършенства. Измерва с шаблон катета и дебелината на шева. Коригира самостоятелно несъвършенства от типа на: пори, шлакови включения, подрези, прекомерна изпъкналост, вдлъбнатост и др.

Бизнес процеси

 • Производство

Заваряване

Специфична

Прави прецизни заварявания на детайли, изделия и метални конструкции, като спазва изискванията за качество и определените срокове. Заварява във всички пространствени положения ръчно дъгово с метални електроди, МАГ, флюсотръбно и в долно положение, автоматично под слой от флюс на нисковъглеродни и нисколегирани стомани чрез съблюдаване на установените методи за работа и изискванията на технологията. Прилага умело различни техники на заваряване и изпълнява прецизно заваръчни работи в съответствие със СЗП. Информира се в необходимата степен за околните условия при заваряване, с цел предпазване на заваръчния шев от несъответствия.  Поддържа висока ефективност на работа чрез определяне на оптимални: последователност при заваряване и начини на заваряване, водещи до минимални деформации и напрежения. Заварява съгласно всички работни инструкции и правила за безопасност при работа.

Бизнес процеси

 • Производство

Предотвратяване на повреди

Специфична

Извършва периодични прегледи на оборудването, чрез спазване на  предписанията за експлоатация на всяка машина. Локализира точно причините за възможни повреди и аварии, като извършва регулярни прегледи на оборудването. Предотвратява възможни повреди и аварии, като преценява дали е необходим ремонт или замяна на детайли, определени като такива, които носят риск от повреда.

Бизнес процеси

 • Производство

Работа с измервателни уреди

Специфична

Изпълнява работните си задължения, като работи прецизно с измервателни уреди. Контролира препоръчителните граници на показанията на измервателните уреди, с които работи, като ги отчита според изискванията и в срок. Анализира прецизно показанията на уредите. Предприема незабавни мерки (напр. своевременно уведомява компетентните лица), когато показанията на измервателните уреди изискват това. Извършва дейности по ежедневна поддръжка на измервателните уреди, с които работи, като ги поддържа в добро работно състояние.

Бизнес процеси

 • Производство

Рязане

Специфична

Прави прецизни разрези като следи внимателно за липса на отклонения от зададените размери и липса на изкривявания. Поддържа в изправно състояние уредите, с които работи като спазва съответните процедури на регулярна база. Следва стриктно изискванията за техническа експлоатация на уредите за рязане, с които работи.

Бизнес процеси

 • Производство

Спомагателни дейности и заготовка на детайли

Специфична

Постига високо качество на извършваните работи, като прави основни пресмятания по размерни вериги, допуски и сглобки. Стриктно спазва технологичните изискванията при очертаване, оразмеряване и разчертаване на детайли по шаблон. Извършва прецизно необходимата подготовка на краищата за заваряване. Изпълнява спомагателни подготвителни операции с помощта на металообработващи инструменти. Постига качествено изпълнение на поставените задачи, като разчертава и центрова прецизно отвори за скрепителни винтове и щифтове и разчертава и изрязва заготовки от различни видове стомана. Извършва правилен монтаж и прихващане на заваряваните детайли в съответствие със спецификацията на заваръчната процедура.  Почиства заварения шев в съответствие със спецификацията на заваръчната процедура.

Бизнес процеси

 • Производство

Технология на работа със заваръчна апаратура

Специфична

Използва целесъобразно и по предназначение заваръчното оборудване. Следва стриктно изискванията за техническа експлоатация на заваръчни машини, апарати и съоръжения, с които работи. Съблюдава стриктно технологичната и конструктивна дисциплина при изпълнение на заваръчни дейности. Постига високо качество на извършваните работи, като наблюдава непрекъснато и открива своевременно некачествени суровини и предприема незабавни мерки. Изпълнява поставените производствените задачи, като използва по-оптимален начин ресурсите, инструментите и заваръчната апаратура, с които работи.

Бизнес процеси

 • Производство