Каталог на компетенции

Технология на работа със заваръчна апаратура

Специфична

Описание

Използва целесъобразно и по предназначение заваръчното оборудване. Следва стриктно изискванията за техническа експлоатация на заваръчни машини, апарати и съоръжения, с които работи. Съблюдава стриктно технологичната и конструктивна дисциплина при изпълнение на заваръчни дейности. Постига високо качество на извършваните работи, като наблюдава непрекъснато и открива своевременно некачествени суровини и предприема незабавни мерки. Изпълнява поставените производствените задачи, като използва по-оптимален начин ресурсите, инструментите и заваръчната апаратура, с които работи.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква