Каталог на компетенции

Заваряване

Специфична

Описание

Прави прецизни заварявания на детайли, изделия и метални конструкции, като спазва изискванията за качество и определените срокове. Заварява във всички пространствени положения ръчно дъгово с метални електроди, МАГ, флюсотръбно и в долно положение, автоматично под слой от флюс на нисковъглеродни и нисколегирани стомани чрез съблюдаване на установените методи за работа и изискванията на технологията. Прилага умело различни техники на заваряване и изпълнява прецизно заваръчни работи в съответствие със СЗП. Информира се в необходимата степен за околните условия при заваряване, с цел предпазване на заваръчния шев от несъответствия.  Поддържа висока ефективност на работа чрез определяне на оптимални: последователност при заваряване и начини на заваряване, водещи до минимални деформации и напрежения. Заварява съгласно всички работни инструкции и правила за безопасност при работа.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква