Каталог на компетенции

Качество при изработка на облекло

Специфична

Описание

Изработва изделия от текстил, като спазва точно стандартите и изискванията за качество. Своевременно проверява собствената си работа, дали отговаря на изискванията и техническите показатели за качество. При необходимост нанася корекции в съответствие с изискванията дори и в напрегнати ситуации и при кратки крайни срокове.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква