Описания на длъжности

Шивач, мъжко/дамско облекло

Шивачи-моделиери, кожухари и шапкари

7531

Алтернативни наименования на длъжността

 • Шивач, мъжко/дамско облекло [НКПД 75311003]
 • Шивач [НКПД 75331014]
 • Шивач, кожа [НКПД 75331011]
 • Шивач, драперии/пердета [НКПД 75331010]

Основни задачи

Изработва различни детайли на облекло (вкл. и с подлепване, напр. яка, колан, деколте, маншети). Изрязва необходимите материали по шаблони, кройки и т.н. Извършва ръчно или механично обработване на частите. Съединява и шие предварително скроени детайли на облекла до изработка на цялостно изделие, извършва репарации (скъсяване, подгъване) на костюм, пола, панталон, рокля, сменя цип на пола и панталон, монтира подсилващи кръпки и декорации, съгласно спецификациите и изискванията на клиента. Извършва ръчни спомагателни шивашки операции - пришива копчета, оформя подгъв, почиства конци, обшива и прорязва илици. Извършва влаготоплинна обработка на облеклата и др.

Условия на труд 

Категория труд

 • Трета

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване  
 • Срочен трудов договор  
 • Срочен трудов договор - сезона заетост

Продължителност на раб. време

 • Пълно

Режим на работа

 • Дневен
 • На смени

Работно място

 • Производствено помещение

Образование

Квалификационно ниво по ЕКР

 • ЕКР 2:

  Ниво 2 (България)

 • ЕКР 3:

  Ниво 3 (Румъния)

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • Общо образование - основно образование / I степен на професионална квалификация:

  Първа степен на професионална квалификация (България)/

 • ІІ степен на професионална квалификация:

  Втора степен на професионална квалификация (Румъния)

Сертификати

 • Сертификат за завършен курс/обучение по безопасност и здраве при работа

  Лицензиран доставчик

 • Допълнително обучение за работа с различни шевни машини – оверлог, прикачане на копчета, банциг за разкрояване – ръчен и настолен, гладачни преси.
  Организацията работодател и/или лицензиран доставчик
 • Сертификат за професионална квалификация – Шивач
  Министерството на труда, социалната солидарност и Министерството на образованието и науката, чрез CNFPA – Национален съвет за професионално обучение на възрастни (SC Igumbi Fashion SRL, Constanta, b-dul Mamaia nr. 294 и SC Work Consulting SRL, Constanta str. Soveja nr. 21 A-21 B, et. 1).

Знания

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Познава видовете, свойствата и приложението на основните и помощни материали, използвани в шевното производство;

 • Познава детайлите на облеклото – ръкав, гръб, предница, джоб, ръкав и др.

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Познава шевните машини и съоръженията, чрез които се осъществяват основните процеси в прозиводството на текстил и облекло, характеристиките и начина им на приложение;

 • Познава съоръженията за влаготоплинна обработка като ютия, преса за гладене и подлепване

 • Познава ръчните инструменти и приспособления за производство на текстил и облекло и предназначението им.

Знания относно технологични процеси и операции

 • Познава основните процеси в производството на текстил и облекло. Познава технологичната дисциплина при изпълнение на технологичните операции.

 • Познава технологичната документация за работа в текстилната индустрия; Разчита символите за правилно съединяване на детайлите на облеклото;

 • Познава техниките за гладене и сгъване на детайли и на цялостни изделия (риза, пола, спално бельо);

 • Познава технологичната последователност за изработване на детайли на облеклото, както и на цялостната му изработка.

 • Познава технологичната последователност за изработване на различни видове изделия, предназначени за бита;

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Познава изискванията и разпоредбите на нормативните документи, регламентиращи дейностите в занаятчийското производство;

 • Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана, нормативни актове по опазване на околната среда, вкл. правила и инструкции за безопасна работа на работното място и опазване на живота и здравето – своя и на околните, оказване на долекарска помощ на пострадали;

Знания относно взаимодействие и управление на хора

 • Познава основните принципи на общуването;

Умения

Умения за лична ефективност, самоконтрол и саморегулиране

 • Фокусира вниманието си за продължителен период от време при изработката на изделия от текстил и изпълнява дори и рутинни и повтарящи се задачи с търпение и внимание;

 • Разчита оптимално времето за изработка на изделия от текстил и спазва поставените срокове;

 • Умее да поддържа добър самоконтрол, като извършва прецизни и координирани движения с ръцете и пръстите си, хваща и манипулира предмети с различни размери;

Социални умения

 • Общува ефективно при изпълнение на трудовата си дейност;

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Разпознава и използва текстилни и помощни материали, материали за украса, конци, копчета и други;

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Извършва ръчни операции, като пришиване на копчета, подшиване на подгъви, оплитане и прорязване на илици;

 • Изпълнява основни видове шевове – еднолинеен, двуконечен бодов шев, триконечен обшиващ бодов ред и др.

 • Изработва (вкл. с подлепва) и съединява предварително скроени детайли на облекло и текстилни изделия;

 • Шие предварително скроени изделия, предназначени за бита;

 • Извършва влаготоплинна обработка на различни текстилни изделия. Умее да работи на различни преси за гладене.

 • Подготвя изделието за клиента;

 • Прави репарации на облекла;

 • Използва технологична документация при работа по текстилни изделия;

 •  

  Спазва нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;

 • Умее да подготвя облеклото за ушиване – предварително изрязва детайлите;

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Шие на основни видове шевни машини.

 • Работи със съоръжения за влаготоплинна обработка.

Компетенции

Здравословни и безопасни условия на труд

Преносима

Стриктно спазва инструкциите, правилата и нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда,  противопожарна и аварийна безопасност при извършване на ежедневните си задължения и работа с различни материали и машини. Задължително използва работно облекло и лични предпазни средства според инструкциите и по предназначение. При необходимост участва във всички начални и периодични инструктажи. Своевременно разпознава потенциално опасни ситуации в процеса на работа и съобщава незабавно при установена нередност и /или опасност за здравето и безопасността. Предотвратява опасни ситуации като реагира съобразно предписанията. При възникнала опасна ситуация своевременно и правилно оказва долекарска помощ на пострадал при трудова злополука. Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Поддръжка на машини и съоръжения
 • Производство
 • Транспорт, складиране и доставки

Прецизност

Преносима

Цялостно и точно извършва задачите, заедно с всичките им детайли и аспекти, независимо колко малки са те. Стриктно и в съответствие с изискванията изпълнява поставените задачи. Точно и коректно извършва дейностите като се придържа към стандартите и правилата.  Изпълнява работните задачи акуратно и цялостно, заедно с всичките им детайли и аспекти.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Производство
 • Транспорт, логистика и доставки

Влаготоплинна обработка на облекло

Специфична

Обработва бързо и качествено текстилни изделия и облекла, като глади съответните детайли от различни по състав текстилни материали според технологията. Подбира параметри за влаготоплинна обработка на изделието в съответствие с технологичните изисквания.

Бизнес процеси

 • Производство

Качество при изработка на облекло

Специфична

Изработва изделия от текстил, като спазва точно стандартите и изискванията за качество. Своевременно проверява собствената си работа, дали отговаря на изискванията и техническите показатели за качество. При необходимост нанася корекции в съответствие с изискванията дори и в напрегнати ситуации и при кратки крайни срокове.

Бизнес процеси

 • Производство

Работа с техническа документация в строителството

Специфична

Самостоятелно и с лекота разчита технически и експлоатационни параметри на машини и съоръжения, схеми и графики на чертежи, необходими за изработване на различни видове конструкции. Разчита кофражни и армировъчни планове за всички видове стоманобетонни конструкции и елементи, зидарии, тенекеджийски, ремонтни и др. дейности като стриктно спазва размерите по проекта. Разбира техническата документация и коректно и ефективно я използва в работата си като изпълнява всички заложени количествени и качествени параметри в съответствие с нея. Подготвя своевременно и коректно необходимата техническа документация свързана с извършената работа и конструктивни схеми като отразява всички необходими данни. 

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство

Работа с шевни машини

Специфична

Използва по предназначение различни шевни машини, съоръжения за влаготоплинна обработка (ютии, преси за гладене и подлепване) за изработка на текстилни изделия. Поддържа шевната машина, като при необходимост долива масло. Вдява различни видове конци и ги регулира спрямо особеностите на различните видове шевни машини. Спазва стриктно правилата и процедурите за експлоатация и безопасност на машините, с които работи.

Бизнес процеси

 • Производство

Репарации на облекло

Специфична

Подбира подходящи шевни материали, като  съобразява текстила и вида на изделието, което се изработва. Прави прецизни репарации на облекло на машина, като пришива кръпки, поставя подсилващи детайли, скъсява и подгъва облекла, сменя ципове на облекла.

Бизнес процеси

 • Производство

Ръчна изработка на детайли

Специфична

Подшива бързо и качествено подгъви, копчета и извършва други ръчни операции като подбира подходящи ръчни инструменти, приспособления за изработката на даден детайл и съобразява работата си спрямо спецификите на влаганите материали и изискванията по задание. Прави прецизни подгъви, като умело прилага различните начини за оформянето им. Обшива и прорязва илици съобразно размера на копчетата. Почиства внимателно изделието (шевовете) от конци.

Бизнес процеси

 • Производство

Шиене на облекло и текстилни изделия

Специфична

Качествено, бързо и точно изработва предварително скроени детайли на облекло на ръка и с шевна машина, като спазва стриктно технологичната последователност. Правилно и според заданието съединява детайлите на облеклото. Изработва изделия от текстил и облекла като изпълнява основни видове шевове – еднолинеен, двуконечен бодов шев, триконечен обшиващ бодов ред, използвайки различни видове шевни машини. Качествено, бързо и точно шие предварително скроени изделия, предназначени за бита спрямо технологията и заданието. Прикрепва перделък върху завеса според вида на завесите. Пришива перделък, подгъва завеса, покривка, спално бельо, като изпълнява основни видове шевове (прав, зигзаговиден, верижен, оверлог и др.) при спазване на технологичните изисквания.

Бизнес процеси

 • Производство