Каталог на компетенции

Шиене на облекло и текстилни изделия

Специфична

Описание

Качествено, бързо и точно изработва предварително скроени детайли на облекло на ръка и с шевна машина, като спазва стриктно технологичната последователност. Правилно и според заданието съединява детайлите на облеклото. Изработва изделия от текстил и облекла като изпълнява основни видове шевове – еднолинеен, двуконечен бодов шев, триконечен обшиващ бодов ред, използвайки различни видове шевни машини. Качествено, бързо и точно шие предварително скроени изделия, предназначени за бита спрямо технологията и заданието. Прикрепва перделък върху завеса според вида на завесите. Пришива перделък, подгъва завеса, покривка, спално бельо, като изпълнява основни видове шевове (прав, зигзаговиден, верижен, оверлог и др.) при спазване на технологичните изисквания.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква