Каталог на компетенции

Работа с машини в хлебарството и сладкарството

Специфична

Описание

Оперира с технологичното оборудване в съответствие с инструкциите за експлоатация. Наблюдава технологичните параметри, отчитани от измервателните уреди на машини и съоръжения и своевременно предприема действия за тяхното коригиране. . Следи за изправността на машините и съоръженията, използвани в технологичния процес и подава своевременно информация за отклонения от нормалния режим на работа на оборудването. Спазва стриктно правилата и процедурите за безопасност при работа с уредите. Внимателно почиства уредите и машините след приключване на работа с тях като поддържа експлоатационната им годност.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква