Каталог на компетенции

Работа със суровини

Специфична

Описание

Приема и съхранява суровини и полуфабрикати според изискванията. Поддържа необходимите условия за съхранение на отделните групи суровини и полуфабрикати като температура, влажност др., посочени в технологичната документация, правилниците и инструкциите. Поддържа оптимален складов ресурс, като следи срока на трайност на суровините и последователността на влагането им в производството. Подбира, подготвя и дозира суровини и материали за всяко изделие съгласно качествените им показатели и изискванията на технологичния режим на изделието. Бързо и точно окачествява и преценява по вид и качествени показатели суровините и полуфабрикатите, като подбира най- подходящите за влагане в производството на конкретното изделие.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква