Каталог на компетенции

Качествен контрол на машината

Специфична

Описание

Постоянно контролира и следи състоянието на режещите инструменти, подменя или заточва с последващо настройване. Контролира размерите с контролно-измервателни уреди и инструменти, осигуряващи точност на измерването според инструкциите.  Осигурява качество на работа като изпълнява стриктно зададения от технолога технологичен режим за изработка на детайлите. При установяване на дефекти, допуснати в процеса на производство уведомява незабавно прекия си ръководител и, когато е приложимо, участва в обработката и отстраняването им в определените срокове.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква