Каталог на компетенции

Работа с технологична и техническа документация

Специфична

Описание

Разчита правилно и използва различни видове технологична и конструктивна документация за детайлите, които трябва да обработва. Ефективно прави преглед на работни чертежи, като при необходимост изработва и скица на детайл. Своевременно попълва заявки за инструменти и материали и води необходимата отчетна документация в съответствие с изискванията.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква