Каталог на компетенции

Разрешаване на проблеми със софтуерните разработки

Специфична

Описание

Разрешава ефективно проблеми и затруднения, като извършва системно наблюдение на процеса по време на жизнения цикъл на софтуерното решение, определя кои са критичните точки за грешка, намира причините за възникването им и предлага подходящи варианти за справяне с тях. Прогнозира потенциалните рискове и проблемни ситуации свързани с разработката, своевременно предприема изпреварващи и ефективни мерки за тяхното избягване, преодоляване или минимизиране. Оценява алтернативите и избира работещите и подходящи от гледна точка на целите и ресурсите решения при разрешаване на проблеми. Участва активно в работни групи за определяне на необходимото количество ресурс за дейности, свързани с поддръжка на приложенията, като балансира между разходи и риск. Комуникира открито проблемите с ръководителите и екипа, като осигурява необходим ресурс за посрещане на потребностите на клиентите в тази връзка.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква