Каталог на компетенции

Гъвкавост и приспособимост

Преносима

Описание

Адаптира своите знания, умения и начина си на работа към променящи се работни ситуации. Адаптира съществуващи процеси и практики на работа към нови условия. Запазва спокойствие и действа ефективно при внезапно възникнали промени или предизвикателства. Прогнозира потенциалните рискове и проблемни ситуации, своевременно предприема изпреварващи и ефективни мерки за тяхното избягване, преодоляване или минимизиране. Бързо оценява алтернативите и своевременно избира работещите и подходящи от гледна точка на ситуацията и ресурсите решения при справяне с проблеми.

Бизнес процеси

  • Административно обслужване
  • Маркетинг
  • Сервизно обслужване
  • Спедиция, логистика и транспорт

Длъжности, в които компетенцията се изисква