Каталог на компетенции

Проектиране и разработка

Специфична

Описание

Извършва проектиране, оценка, въвеждане, тестване и модификация на софтуер, за да отговори на спецификациите по проекта. Прилага ефективно систематични методи за анализ и изгражда необходимите компоненти и интерфейси на системата. Проектира и разработва архитектурата на хардуера, потребителските интерфейси, софтуерните компоненти и софтуерни интерфейси в съответствие с изискванията на бизнес проекта. Уточнява кои са целевите потребители на разработката и съобразява продукта спрямо очакванията/изискванията им, като прилага различни инструменти за анализ и събиране на информация. Гарантира качеството на дизайна и кода като проектира и провежда хардуерни или софтуерни тестове. Участва при подготовката на инсталационен пакет за разработените програмни продукти според изискванията на проекта. Осигурява актуалността на разработената система като прави проучвания и проверка за правилното й функциониране и последващите софтуерни актуализации. Формулира предложение за дизайн, като се съобразява с предварително определените от клиента изисквания. Изгражда компонентна архитектура и вътрешно-модулна архитектура, съобразена с предварително определените от клиента изисквания. Дефинира критерии за валидиране на продукта от гледна точка на ползваемост, чрез прилагане на различни техники в експертната област.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква