Каталог на компетенции

Рязане на машиностроителна продукция

Специфична

Описание

Изработва годна машиностроителна продукция чрез рязане, използвайки различни материали, инструменти и машини. Изпълнява ръчно и машинно основни видове машиностроителни операции, като ефективно реже, стругова, фрезова, свредлова, разкроява, стърже и дълба, с цел получаване на равнинни, ротационни и профилни повърхнини, като спазва изискванията за качество и здравословна работа. Спазва стриктно технологията за изработване на детайли чрез рязане.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква