Каталог на компетенции

Работа с корабостроителни и кораборемонтни материали

Специфична

Описание

Подготвя материали за изработване на корабостроителни и кораборемонтни детайли, като разпознава и разчита условни означения на корабостроителните материали и прилага познанията си за свойствата на материалите. Прилага различни техники за обработка на материалите според вида им, състава и свойствата. Спазва стриктно технологичната последователност при изправяне, почистване, боядисване, изсушаване и консервиране на корабостроителни материали. Обработва материалите, като избира най-подходящия и ефективен начин и машина/инструмент според очаквания резултат. Спазва всички обозначения на материалите съгласно стандартите за качество в областта, както и допустимите отклонения при първична обработка. Стриктно спазва изискванията за безопасност при работа с материалите. Заявява необходимите материали и консумативи своевременно.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква