Каталог на компетенции

Организиране поддръжката и експлоатацията на кораби и плавателни средства

Специфична

Описание

Извършва периодични прегледи на кораба/плавателното средство, съгласно установените стандарти за качество, безопасност и технологичните изисквания. Прави аргументирани предложения за планови ремонти в подходящо спрямо производствения цикъл време. При регулярни прегледи локализира точно причините за възможни повреди и аварии. Предлага аргументирани и точни решения за предотвратяване на локализираните възможни повреди и аварии. Правилно преценява дали е необходим ремонт или замяна на детайли, определени като такива, които носят риск от повреда. Своевременно организира замяната на повредените елементи или насрочва ремонт в случай на необходимост.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква