Описания на длъжности

Инженер, кораборемонт

Машинни инженери

2144

Алтернативни наименования на длъжността

 • Инженер, корабостроене и кораборемонт [НКПД 21446027]

Основни задачи

Проектира, конструира и ремонтира кораби и морска техника и едрогабаритни метални конструкции, съгласно проекти и схеми. Организира и управлява производството и ремонта им. Отговаря за ефективното протичане на производствения процес, в съответствие с технологичните регламенти, изискванията за качество на продуктите, изискванията за безопасност и опазване на околната среда. Контролира нормалния технологичния режим, спазването на производствения график, разходните норми на производството.

Условия на труд 

Категория труд

 • Трета

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване  
 • Срочен трудов договор

Продължителност на раб. време

 • Пълно

Режим на работа

 • Дневен
 • На смени

Работно място

 • Производствено помещение
 • Друго

Образование

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • Магистър. Магистър след „професионален бакалавър по..” от същото професионално направление (120 кредита по ECTS). Магистър след бакалавър по същата специалност (120 кредита по ECTS).:

  Магистър

Сертификати

 • Преминат инструктаж по безопасност и здраве при работа

  Вътрешен доставчик

 • Сертификат за владеене на английски език – ниво C1 или C2.

  Лицензиран доставчик

Знания

Теоретико-приложни знания

 • Познава теория и методи за проектиране на кораба и цялостната конструкция

 • Познава основните машини, елементи, детайли и възли на плавателното средство.

 • Познава и има общотеоретична подготовка по математика, материалознание, и технология на материалите, информатика, физика, химия, механика, техническо документиране в корабостроенето, компютърна графика, хидродинамика на кораба;

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Познава основните материали и инструменти използвани в кораборемонта и корабостроенето, тяхното предназначениe, свойства и изискванията за работа с тях.

 • Разпознава и чете условни означения на корабостроителните материали

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Познава детайлно основните машини, инструменти и елементи, детайли и възли.

 • Познава машините и съоръженията за извършване на операциите за първична обработка.

 • Познава инструменти за монтаж на корабостроителните изделия

Знания относно технологични процеси и операции

 • Познава технологиите за постройка и ремонт на корабите и морските съоръжения

 • Познава особеностите на експлоатацията и мениджмънта в корабостроенето и кораборемонта

 • Познава автоматизирани системи за проектиране; технологично оборудване в корабостроенето, основи на кораборемонтната дейност

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Разпознава техническа конструктивна и технологична документация – правилници, инструкции, каталози, схеми, скици;

 • Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана, нормативни актове по опазване на околната среда, екологичните норми, вкл. правила и инструкции за безопасна работа на работното място и опазване на живота и здравето – своя и на околните, оказване на долекарска помощ на пострадали;

 • Познава задълженията си като член на корабен екипаж съгласно изискванията на STCW, Конвенцията за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL), Международната конвенция за безопасност на човешкия живот по море от1974 г. SOLAS

 • Познава приетите норми и практики за безопасност в ситуации на напускане на кораба, оказване на неотложна помощ и оцеляване, както и международно договореният набор от процедури за безопасност, типове оборудване и комуникационни протоколи използвани за повишаване на безопасността и улесняване спасяването на кораби, лодки и въздухоплавателни средства.

 • Познава стандарти и компетенции по качество, вкл: ISO 9001:2008

  Познава стандарти за проектиране на плавателни съдове, кораборемонт и корабостроене, Съюзни публикации на НАТО по осигуряване на качеството AQAPs,  AQAP 2120 - Корабостроене, кораборемонт и преустройство на кораби с търговско и специално презназначение с DWT до 100 000t. Производство, монтаж, ремонт и безразрушаващ контрол на тръбопроводи, метални и корабни корпусни конструкции. Ремонт и монтаж на корабни машини и системи с общо и специално предназначение, BRS Approval – Ремонт на корпусни конструкции и механизми на кораби и плаващи съоръжения, БДС 10598:1981 - Кораби метални. Методи, норми и правила за изпитване на непроницаемост и херметичност, RMRS Approval - Преустройство, модернизация и ремонт на обекти с техническо наблюдение (кораби, корпусни конструкции, механизми, корабно оборудване и др.); Поддръжка и ремонт на електрическо и автоматизационно оборудване, БДС 14360:1977 - Корабни експлоатационни документи.

  Познава типова номенклатура на документите за новопостроени кораби, БДС 14931:1979 - Кораби. Основни означения при проектирането, БДС 2.811:1983 - Единна система за конструкторска документация. Основни изисквания към изпълнението на чертежи в корабостроенето, БДС EN 12473:2014 - Общи принципи за катодна защита в морска вода, БДС EN 13195-1:2006 - Алуминий и алуминиеви сплави. Деформирани и лети продукти за морска употреба (корабостроене, морски и крайбрежни условия). Изисквания, БДС ISO 128-25:2005 - Технически чертежи. Общи принципи за изобразяване. Линии в чертежи за корабостроенето, СД ISO/TR 13298:2011 - Кораби и морска технология.

Умения

Умения за лична ефективност, самоконтрол и саморегулиране

 • Проявява съобразителност при изпълнение на различни трудови задачи.

 • Определя тозно цели и взема решения

 • Следи изпълнението на задачите във времето. Проявява точност и прецизност при изпълнение на поставените задачи.

Социални умения

 • Работи в екип. Демонстрира коректност, толерантност, помага и общува с колегите

 • Умее да координира, контролира, както и да изгражда и мотивира екипи

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Заявява необходими материали и консумативи за работа

 • Обработва различни по вид, форма и начин на получаване материали и заготовки.

 • Познава основните материали и инструменти и тяхното предназначение, избира ги и работи безопасно с тях при изпълнение на работния процес;

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Проектира и конструира кораби и морска техника.

 • Конструира и оформя структури на корабната постройка, изрязва дефектни части, подготвя детайли;

 • Разчита работни чертежи на детайли.

 • Оценява  годността на различните корабни елементи, детайли, възли, конструкции;

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Работи със специализирани софтуерни продукти: AutoCAD, Rhino Ceros, Aveva Marine, Autodesk, Shipconstructor

 • Работи с шублери, електрически и измервателни инструменти;

Компетенции

Вземане на решения

Преносима

Определя точно целите, които трябва да бъдат постигнати с изпълнението на дадено решение. Анализира цялата налична информация и при необходимост намира допълнителна преди да вземе решение. Когато взема решение, избира най-подходящия от няколко варианта предвид цели, безопасност, качество и ресурси при съпоставянето им. Консултира се с колеги при необходимост, за да събере повече гледни точки и да оцени обективно алтернативите за решение. Взема своевременни логични решения в критични ситуации. Използва аргументирани, логични доводи за избора на предложеното решение. Осигурява устойчивостта на взетите решения, като проследява практическото им осъществяване. При необходимост взема трудни решения и се придържа към тях дори когато са непопулярни. Наблюдава и оценява последствията от взети решения и предприема коригиращи действия, ако е необходимо. Поема отговорността за последствията от своите решения, като извършва и се ангажира с коригиращите действия.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Производство
 • Транспорт, логистика и доставки

Здравословни и безопасни условия на труд

Преносима

Стриктно спазва инструкциите, правилата и нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда,  противопожарна и аварийна безопасност при извършване на ежедневните си задължения и работа с различни материали и машини. Задължително използва работно облекло и лични предпазни средства според инструкциите и по предназначение. При необходимост участва във всички начални и периодични инструктажи. Своевременно разпознава потенциално опасни ситуации в процеса на работа и съобщава незабавно при установена нередност и /или опасност за здравето и безопасността. Предотвратява опасни ситуации като реагира съобразно предписанията. При възникнала опасна ситуация своевременно и правилно оказва долекарска помощ на пострадал при трудова злополука. Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Поддръжка на машини и съоръжения
 • Производство
 • Транспорт, складиране и доставки

Управление на времето

Преносима

Предварително се запознава в детайли (срокове и изисквания) с дейностите, които трябва да извърши и резултатите, който да постигне. Съставя планове на работа така, че да посреща сроковете за изпълнението й. Приоритизира задачите си, като взима предвид колко важна и колко спешна е всяка една от тях. Придържа се към предварителните планове и графици, като спазва дисциплина. Проявява гъвкавост и готовност да промени предварително направен план, ако това се налага с оглед резултатите от работата. Има систематичен подход към работата, като следва последователно стъпките за постигане на целите и изпълнението на задачите. Следи прогреса си по изпълнение на дадена задача, като съблюдава предварително формулирани критерии.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Производство
 • Транспорт, логистика и доставки

Организиране поддръжката и експлоатацията на кораби и плавателни средства

Специфична

Извършва периодични прегледи на кораба/плавателното средство, съгласно установените стандарти за качество, безопасност и технологичните изисквания. Прави аргументирани предложения за планови ремонти в подходящо спрямо производствения цикъл време. При регулярни прегледи локализира точно причините за възможни повреди и аварии. Предлага аргументирани и точни решения за предотвратяване на локализираните възможни повреди и аварии. Правилно преценява дали е необходим ремонт или замяна на детайли, определени като такива, които носят риск от повреда. Своевременно организира замяната на повредените елементи или насрочва ремонт в случай на необходимост.

Бизнес процеси

 • Производство

Производство на кораби и морска техника

Специфична

Подготвя точно и прецизно детайли, като кил, шпангоут, обшивки и поддържа структури и блокове. Прикрепя метални плочи и отвесни прегради на кораба, като си служи с шублер и инструменти, бургия и гаечни ключове. Изглажда и полира повърхността на кораба, като използва песъкоструен апарат, тесли и излъсква повърхността. Измерва и маркира линии за размери по дървото, като следва шаблон. Установява референтни точки по монтажа и корпуса, с цел да изработи шаблон от части. Консултира се с клиенти или ръководители и чете схеми, за да установи необходимите поправки. Прикрепя точно подемник към корпуса. Инспектира лодки, за да установи наличието, локацията и степента на дефекти. Изрязва дефектни части, като използва ръчни и електрически инструменти и нагажда новите части, като използва материал за уплътняване, лепило и инструменти. Сглобява и монтира греди на корпус, като използва лепило, измервателни, ръчни и електрически инструменти. Конструира и оформя дървени рамки, структури и други части на корабната постройка, съгласно схеми, като използва ръчни, електрически и измервателни инструменти

Бизнес процеси

 • Производство

Работа с технологична корабостроителна и кораборемонтна документация

Специфична

Изготвя коректно и използва правилно технологичната документация и спецификации свързана с корпусни конструкции, корабостроене и кораборемонт. Прецизно разчертава нови схеми и чертежи, като спазва правилата за използване на видовете линии. Ефективно използва работни чертежи, като маркира необходимите детайли, съобразно технологичната документация и работните  процедури.

Бизнес процеси

 • Производство

Работа със софтуер за корабостроене и кораборемонт

Специфична

Ефективно работи със софтуерни средства за цифрово конструиране на кораби, концептуален дизайн, дигитални прототипи и симулации. Обучава колеги за работа със софтуера, като периодично актуализира знанията и уменията си.

Бизнес процеси

 • Производство