Каталог на компетенции

Вземане на решения

Преносима

Описание

Определя точно целите, които трябва да бъдат постигнати с изпълнението на дадено решение. Анализира цялата налична информация и при необходимост намира допълнителна преди да вземе решение. Когато взема решение, избира най-подходящия от няколко варианта предвид цели, безопасност, качество и ресурси при съпоставянето им. Консултира се с колеги при необходимост, за да събере повече гледни точки и да оцени обективно алтернативите за решение. Взема своевременни логични решения в критични ситуации. Използва аргументирани, логични доводи за избора на предложеното решение. Осигурява устойчивостта на взетите решения, като проследява практическото им осъществяване. При необходимост взема трудни решения и се придържа към тях дори когато са непопулярни. Наблюдава и оценява последствията от взети решения и предприема коригиращи действия, ако е необходимо. Поема отговорността за последствията от своите решения, като извършва и се ангажира с коригиращите действия.

Бизнес процеси

  • Административни и спомагателни дейности
  • Маркетинг и продажби
  • Производство
  • Транспорт, логистика и доставки

Длъжности, в които компетенцията се изисква