Каталог на компетенции

Управление на времето

Преносима

Описание

Предварително се запознава в детайли (срокове и изисквания) с дейностите, които трябва да извърши и резултатите, който да постигне. Съставя планове на работа така, че да посреща сроковете за изпълнението й. Приоритизира задачите си, като взима предвид колко важна и колко спешна е всяка една от тях. Придържа се към предварителните планове и графици, като спазва дисциплина. Проявява гъвкавост и готовност да промени предварително направен план, ако това се налага с оглед резултатите от работата. Има систематичен подход към работата, като следва последователно стъпките за постигане на целите и изпълнението на задачите. Следи прогреса си по изпълнение на дадена задача, като съблюдава предварително формулирани критерии.

Бизнес процеси

  • Административни и спомагателни дейности
  • Маркетинг и продажби
  • Производство
  • Транспорт, логистика и доставки

Длъжности, в които компетенцията се изисква