Каталог на компетенции

Изграждане на ВиК инсталации

Специфична

Описание

Изгражда прецизно нови вътрешни и външни ВиК инсталации и мрежи, помпени станции и СОЗ, монтира/демонтира различни ВиК елементи като спазва стриктно изискванията за качество, заложените срокове, действащите нормативи и технологичните изисквания, чертежите касаещи работата на конкретния обект. Извършва правилен монтаж на елементи и използва целесъобразно необходимите материали, като спазва последователността на технологичните операции, съобразява и съпоставя размерите по диаметри и налягане, обхват, брой отвори и т.н.

Бизнес процеси

  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква