Каталог на компетенции

Работа с материали от дърво

Специфична

Описание

Бързо и точно разпознава и подбира подходящи (вид, количество и качество) материали за изработката/ремонта на изделия от дървесина, като съобразява изискванията към конкретното изделие и характеристиките на съответния материал. Подготвя и обработва дървения материал за работа, като го измерва, кубира, маркира, шлифова според изискванията. Целесъобразно употребява съответните материали и ги съхранява съобразно изискванията и предписанията.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква