Описания на длъжности

Дърводелец/дърворезбар

Дърводелци и дограмаджии

7115

Алтернативни наименования на длъжността

 • Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий [НКПД 71152001]
 • Дърводелец, строителен [НКПД 71152009]
 • Дърводелец, дървени конструкции [НКПД 71152004]
 • Дърводелец [НКПД 71152002]
 • Дърворезбар [НКПД 75221001]

Основни задачи

Подбира и сортира според изискванията, необходимите и подходящи материали (количество и качество) за изработка на различни изделия/елементи от дърво; Подготвя и обработва материалите от дърво – измерва, кубира, маркира, реже, разкроява, рендосва, преработва дървени материали чрез основните дърворезни машини; Изработва (сглобява, сковава и т.н.), ремонтира и реставрира различни дървени изделия, дърворезба, конструкции, елементи, детайли съобразно зададените изисквания и технологичните процеси; Работи с и използва различни електрически и ръчни дървообработващи машини и инструменти за рязане, оформяне, рендосване, пробиване, струговане, полиране и дърворезба; Декорира (машинно или ръчно) изделия от дърво или части от тях чрез дърворезба; Проверява спазени ли са изискванията за качество съгласно изискванията; Извършва финални довършителни операции на различни повърхности на дървени изделия, вкл: оформяне, пилене, шлайфане, избелване, матиране, фурнироване, боядисване и т.н.

Условия на труд 

Категория труд

 • Трета

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитванен  
 • Срочен трудов договор  
 • Срочен трудов договор - сезона заетост  
 • Трудов договор за стаж
 • Непълно

Продължителност на раб. време

 • Пълно

Режим на работа

 • Дневен
 • На смени

Работно място

 • Производствено помещение
 • Друго

Образование

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • ІІ степен на професионална квалификация:

  Втора степен на професионална квалификация (Средно образование)

Сертификати

 • Сертификат за завършен курс/обучение по безопасност и здраве при работа

  Камара на строителите в България, „Строителна квалификация ЕАД“, гр. София кв.Полигона, ул. "Михаил Тенев" 6, тел.+3592 806 29 22 http://www.ksb.bg/

 • Курс по дърворезба

  Образователен Център Извор, гр. София, Младост 1, бл. 20; тел. 0885 350 119 http://poantabg.com/

Знания

Теоретико-приложни знания

 • Познава законите за композицията в дърворезбата;

 • Познава и различава различните видове дърворезба.

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Познава качествата, свойствата (технологичните и физико – маханичните), недостатъците, начина на съхранение и приложение на различните видове дървесина и дървени материали в производството на различни изделия от дърво;

 • Познава правилата, критериите и начина за сортиране на дървени материали, вкл. бичени материали, а също и как се подреждат фигури от различни дървени материали, амбалажи и подови настилки;

 • Познава правилата за/начина на измерване, кубиране и маркиране на дървените материали;

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Познава основните видове машини (електрически и ръчни), съоръжения и инструменти за дървообработване, както и тяхното предназначение;

 • Познава устройството, техническите характеристики и режима на работа на различните машини, съоражения и инструменти за дървообработване (електрически и ръчни);

 • Познава инструкциите на фирмите производители за правилна експлоатация, поддръжка, ремонт на инструменти и машини за дървообработка;

Знания относно технологични процеси и операции

 • Познава основните видове технологични процеси и последователността на технологичните операции, в дървообработването и производството на различни изделия от дървесина; вкл. технологичните операции при разкрояване на трупи и производство на амбалаж и паркет;

 • Познава различните технологии за изработка на изделия на дърворезба, както и принципите за декоративна обработка и довършителни операции при изработване на изделия на дърворезба;

 • Познава правилата за осигуряване на качество на изделията, както и начините за установяване на качеството на материали и изделия;

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана, нормативни актове по опазване на околната среда вкл. правила и инструкции за безопасна работа на работното място и опазване на живота и здравето – своя и на околните, оказване на долекарска помощ на пострадали;

 • Познава нормативните документи в производството на изделия от дървесина;

 • Познава процедурите за контрол на качеството на произвежданите изделия, както и стандартите за качество на самите изделия;

 • Познава видове техническа и технологична документация, условните означения в технологичните документи.

Знания относно взаимодействие и управление на хора

 • Познава основните принципи на общуването;

Умения

Познавателни умения

 • Прилага законите за композицията в дърворезбата;

Умения за лична ефективност, самоконтрол и саморегулиране

 • Фокусира вниманието си за продължителен период от време при изработката на изделия от дървесина и изпълнява дори и рутинни и повтарящи се задачи с търпение и внимание;

 • Разчита оптимално времето за изработка на различни изделия от дървесина и спазва поставените срокове;

 • По време на работа извършва текущ самоконтрол на техническите показатели на изделието и при необходимост да нанася корекции;

 • Умее да поддържа добър самоконтрол, като извършва прецизни и координирани движения с ръцете и пръстите си, хваща и манипулира предмети с различни размери;

 • Умее да проявява устойчивост в стресови ситуации, като държи ръцете си стабилни при движения или в статична поза (без да треперят или да се отклоняват)

Социални умения

 • Общува ефективно при изпълнение на трудовата си дейност;

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Окачествява, сортира и класифицира според техните свойства, недостатъци различните видове дървени материали;

 • Подбира подходящи (вид, количество и качество) суровини, основни и спомагателни материали за изработката/ремонта на изделия от дървесина в зависимост от изискванията и тяхното предназначение;

 • Подготвя дървения материал за работа, като го измерва, кубира и маркира според изискванията;

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Изработва изделия, като точно, качествено и последователно извършва всяка операция според изискванията на съответната технология;

 • Изработва различни видове дърворезба, като прилага различни технологии за производство на изделия на дърворезба, както и различни техники за декоративно изграждане на изделия на дърворезба;

 • Извършва декоративна обработка и довършителни операции при изработване на изделия на дърворезба;

 • Умее да разчита техническа и технологична документация и да изработва изделия и модели по чертежи, скици, макети и прототипи.

 • Умее да работи спрямо правилата за здравословни и безопасни условия на труд, вкл. основните правила и инструкции за безопасна работа в дърворезното производство и да използва по предназначение лични предпазни средства;

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Преценява и подбира какви инструменти и оборудване е необходимо да използва за изработката/ремонта на дадено изделие от дървесина;

 • Борави с различни инструменти, съоръжения и машини за изработка на изделия от дървесина, вкл. електрически и ръчни съобразно техните технически характеристики и режим на работа;

Компетенции

Здравословни и безопасни условия на труд

Преносима

Стриктно спазва инструкциите, правилата и нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда,  противопожарна и аварийна безопасност при извършване на ежедневните си задължения и работа с различни материали и машини. Задължително използва работно облекло и лични предпазни средства според инструкциите и по предназначение. При необходимост участва във всички начални и периодични инструктажи. Своевременно разпознава потенциално опасни ситуации в процеса на работа и съобщава незабавно при установена нередност и /или опасност за здравето и безопасността. Предотвратява опасни ситуации като реагира съобразно предписанията. При възникнала опасна ситуация своевременно и правилно оказва долекарска помощ на пострадал при трудова злополука. Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Поддръжка на машини и съоръжения
 • Производство
 • Транспорт, складиране и доставки

Общуване

Преносима

Комуникира ефективно като се изразява ясно, изслушва внимателно другата страна, задава въпроси и търси потвърждение на казаното. Обсъжда възникнали проблеми като изказва своето мнение аргументирано. Изразява се по разбираем начин и приспособява стила си на общуване като използва подходящи изразни средства към различните хора.

Бизнес процеси

 • Маркетинг и продажби
 • Настаняване
 • Предоставяне на допълнителни услуги
 • Туроператорска дейност
 • Управленски процеси
 • Хранене

Декоративна обработка на дърворезба

Специфична

Извършва декоративна обработка и довършителни операции при изработване на изделия на дърворезба, като подбира правилно каква да бъде повърхностната обработка на дърворезбата. Изработва и модерира орнаменти/фрагменти с дърворезба прилагайки както технологии и различни техники в областта, така и естетика – форма, цвят и т.н.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство

Качество при изработка на изделия от дърво и дърворезби

Специфична

Изработва изделия от дърво или дърворезба, като за целта спазва точно стандартите и изискванията за качество. Своевременно проверява собствената си работа, дали отговаря на изискванията на зададения проект и техническите показатели за качество. При необходимост нанася корекции в съответствие с изискванията дори и в напрегнати ситуации и при кратки крайни срокове.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство

Прецизност в дърводелски и дограмаджийски дейности

Специфична

Прецизно и точно извършва задачите, заедно с всичките детайли и аспекти съобразно проекта, заданието. Проявява търпение и успешно фокусира вниманието си за продължителен период от време при изработката на съответното изделие, вкл. извършва прецизни, координирани и стабилни движения с ръцете и пръстите си (без да треперят или да се отклоняват). Демонстрира сръчност и умелост в изработката и на най – дребните детайли. Спазва внимателно изискванията в различните етапи на работа. Проследява работата си в различните етапи и отстранява възникнали грешки и дефекти.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство

Работа с дървообработващи инструменти и машини

Специфична

При изработката на изделия от дървесина ефективно борави с различни електрически и ръчни инструменти и машини съобразно техните технически характеристики и режим на работа. Преценява и подбира какви инструменти и оборудване е необходимо да използва за изработката/ремонта на дадено изделие от дървесина. Спазва стриктно правилата и процедурите за безопасност и съхранение на уредите, с които работи.

 

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство

Работа с материали от дърво

Специфична

Бързо и точно разпознава и подбира подходящи (вид, количество и качество) материали за изработката/ремонта на изделия от дървесина, като съобразява изискванията към конкретното изделие и характеристиките на съответния материал. Подготвя и обработва дървения материал за работа, като го измерва, кубира, маркира, шлифова според изискванията. Целесъобразно употребява съответните материали и ги съхранява съобразно изискванията и предписанията.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство

Работа с техническа и технологична документация при изработка на изделия от дърво

Специфична

Успешно разчита техническа и технологична документация и изработва изделия и модели по чертежи, скици, макети и прототипи. Подготвя необходимите детайли за работа, като спазва точно параметрите по техническата документация.

Бизнес процеси

 • Строителство

Технологична дисциплина в строителството

Специфична

Спазва стриктно технологичната дисциплина и последователно изпълнява технологичните операции при изработката на различни дървени изделия и дърворезба. Използва инструменти и материали в съответствие с последователността на технологичните операции. Следва стриктно получените указания, съществуващите в компанията политики и процедури касаещи изработката на изделия от дървесина.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство