Каталог на компетенции

Общува и работи в екип

Специфична

Описание

Извършва товаро-разтоварни и преносими дейности, като спазва стриктно изискванията за безопасност при манипулиране с тежести и товари, правилната експлоатация на работното оборудване и лични предпазни средства, правилното вземане, поставяне, спазване на необходимите разстояния и подреждане на товарите, правилната сигнализация и обозначаване на товарите. Предприема ефективни мерки за проверка на устойчивостта и правилността на захващане или окачване на товарите, както и за минимизиране на рисковете от нанасяне на щети, повреди, деформации по време на товаро-разтоварния процес.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква