Каталог на компетенции

Измерване и изпитване

Специфична

Описание

Извършва точни измервания на параметри, на електрически и неелектрически величини с цел установяване на съответствието им с необходимите стойности. Проверява внимателно и според указанията годността и безопасността на монтираните съставни части и цялостното оборудване.

Правилно отчита електрически и неелектрически величини, както и бързо и правилно определя обхват и константа на измервателните уреди. Прави изпитвания на електротехническото оборудване, като спазва необходимите мерки по техника на безопасност

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква