Каталог на компетенции

Спазване на технологичната последователност

Специфична

Описание

Изпълнява всички строителни, монтажни, довършителни и ремонтни дейности като стриктно спазва технологичната последователност на задачите, разходните норми, необходимото технологично време и изисквания за качество на материалите. Проверява качеството на извършените дейности на всички етапи от работата си като идентифицира направени пропуски и допуснати несъответствия. Своевременно отстранява налични дефекти и сигнализира за нередности и проблеми.

Бизнес процеси

  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква