Каталог на компетенции

Грижа за работното място и строителните материали

Специфична

Описание

Поддържа работното си място като го подготвя с всички необходими материали и инструменти за извършване на дадена дейност. Поддържа работното си място в ред като отстранява своевременно всички машини, техника и оборудване след приключване на дадена дейност. Осигурява лесен и безопасен достъп до всички необходими материали и инструменти на работното си място. Съхранява правилно всички материали и инструменти на отредените за това места и според изискванията. Обезопасява рисковите места на работното място. Събира, складира и изхвърля строителните отпадъци на определените за целта места и спазва изискванията за опазване на околната среда.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква