Описания на длъжности

Зидаромазач

Зидари и сродни на тях

7112

Алтернативни наименования на длъжността

 • Зидар, пещи [НКПД 71122004]
 • Зидар при горещ ремонт на металургични пещи и съоръжения [НКПД 71122007]
 • Монтажник, панели/формовани блокове [НКПД 71122003]
 • Зидар, облицовка на пещи [НКПД 71122006]
 • Редач, огнеупорни тухли [НКПД 71122009]
 • Зидар, комини [НКПД 71122002]
 • Зидар, сгради (конструкции) [НКПД 71122005]
 • Зидаромазач [НКПД 71122008]

Основни задачи

Извършва строително-монтажни работи и довършителни дейности на различни етапи от строителството като изгражда скелета за работа на височина, изпълнява строителни дейности по бордюри, тротоари и строително-ремонтни работи по сгради и съоръжения, изкопни, кофражни работи, армировъчни и бетонови работи. Изгражда стени и помещения, измазва, шпаклова и боядисва, извършва всички видове циментни замазки. Изпълнява външни мазилки и вътрешни мазилки по стени и тавани, изълнява шпакловки по стени и тавани. Изработва шаблони, разчита планове и детайли на зидарски и мазачески операции. Изчислява и измерва различните видове материали необходими в работата му, подготвя ръчно и механизирано необходимите смеси и разтвори, работи с ударно-пробивна техника и различни инструменти. В работата си извършва различни физически дейности, включително товарене, разтоварване и пренасяне на материали, техника и инструменти, изграждане повдигателни конструкции, оразмеряване, рязане и др. 

Условия на труд 

Категория труд

 • Трета

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване  
 • Срочен трудов договор  
 • Срочен трудов договор - сезона заетост  
 • Трудов договор за стаж

Продължителност на раб. време

 • Пълно
 • Непълно

Режим на работа

 • Дневен
 • На смени
 • Друго

Работно място

 • Производствено помещение
 • На открито
 • Друго

Образование

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • ІІ степен на професионална квалификация:

  Втора степен професионална квалификация (Средно образование)

Сертификати

 • Удостоверение за работа с подвижни работни площадки

  ТЕХНАД "Технически надзор и сертификация" ООД, София, бул."Витоша"№15,ет.4, тел. 0888 660 360 http://www.tehnad.com

  Учебен център „Професионал“, гр. София, жк. Младост бл. 1В, тел: 088 28 44 777

  http://kursove-za.com/

 • Удостоверение за работа с товароподемна техника /вишка, мотокар и др./

  Учебен център „Професионал“, гр. София, жк. Младост бл. 1В, тел: 088 28 44 777

  http://kursove-za.com/

  ЦПО „Академика“, гр.Русе, ул."Борисова"41,ет.1, тел. +359 889 872 348

  http://www.akademika-shamo.com/

 • Удостоверение за оказване на първа долекарска помощ

  Български Червен Кръст, гр. София, бул. "Джеймс Баучер" 76, тел. 02/963 20 00; 02/81 64 777. http://www.redcross.bg/

Знания

Теоретико-приложни знания

 • Познава основните видове строително-монтажни работи и изисквания за качеството на изпълнение.

 • Познава изискванията за извършване на дейности по груб строеж – кофражни, армировъчни, бетонови и зидарски работи.

 • Познава изискванията в изпълнението на довършителни работи – вътрешни и външни мазилки, шпакловане, фугиране, облицовка на стени, боядисване, тапетни и декоративни работи.

 • Разчита строителни чертежи и разбира зададените параметри, спецификации и указания. 

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Запознат е с видовете съвременни технологии и материали в областта на довършителните строителни дейности, тяхното приложение и изискванията и начин на работа с тях.

 • Познава свойствата, качествата и техническите характеристики на различните материалите, смеси, разтвори и лепила.

 • Запознат е начина на приготвяне на различните материали, смеси, лепила и др.

 • Знае необходимите количества и заготовки на материалите и инструментите и техните разходни норми.

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Познава спецификите, техническите характеристики и изисквания за работата с универсални и специфични строителни машини и съоръжения.

 • Запознат е с правилното функциониране и работа с машините и съоръженията, начините за диагностика и допустимите отклонения и дефекти.

 • Познава видовете универсални и специфични инструменти, начина за работа с тях, изискванията за качество, съхранение, поддържане и др. 

Знания относно технологични процеси и операции

 • Знае технологичните процеси, последователността и спецификите на различните етапи на работа при извършване на зидаро – мазачески дейности.

 • Познава изискванията за подготовка на работното място, необходимите инструменти, материали и оборудване в различните етапи на работа.

 • Запознат е с изискванията за правилното използване и съхранение на материалите, изхвърлянето на отпадъците и въздействието им и опазването на околната среда.

 • Познава вида и начина на изграждане на различни по сложност строителните елементи (носещи или неносещи стени, преградни стени, прегради, колони, арки, сводове, куполи, канали, камини и др.)

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Запознат е с нормативните документи, вътрешните правила и процедури свързани с изискванията за здраве и безопасност, пожарна и аварийна безопасност и трудовата дисциплина.

 • Познава изискванията за действия при аварийни ситуации, оказване на първа долекраска помощ, евакуиране и др.

 • Познава правилата за работа на скеле и строителни люлки.

 • Притежава основни технически, математически и конструктивни познания.

Знания относно взаимодействие и управление на хора

 • Запознат е основните изисквания и правила за работа в екип, сътрудничество и комуникация между колегите и изпълнителите по отделните етапи на работата

Умения

Познавателни умения

 • Изчислява необходимите количества материали при изпълнение на работните задачи и спазва нормите за разход на материали.
 • Чертае схеми на тухлени превръзки, кръстосване на два зида, схеми на прав ъгъл, видове каменна зидария, тухлени превръзки на комини с един и повече отвори в стена.

 • Разчита чертежи, схеми и технологична документация свързана с изпълнение на различни видове зидария, както и общи стрително-ремонтни дейности, кофражи и скелета.

Умения за лична ефективност, самоконтрол и саморегулиране

 • Отстранява допуснати дефекти и отклонения от качеството. Предлага начини за разрешаване на възникнали проблеми или подобряване качеството и ефективността в работата.

 • Използва предпазни мерки и средства според необходимостта и естеството на задачата. Спазва всички изисквания и правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна и аварийна безопасност и трудова дисциплина. 

 • Спазва сроковете за изпълнение на трудовите задачи според предвиденото в проекта и изискванията на клиента.

 • Притежава висока степен на физическа устойчивост, умее да извършва различни ръчни операции, като работи прецизно и стабилно с ръцете.

Социални умения

 • Работи самостоятелно или в екип на различните етапи от трудовата дейност. Включва се и в различни строително-ремонтни и/или довършителни работи като си сътрудничи с и подпомага колегите си при необходимост.

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Приготвя разтвори и лепила от сухи смеси за извършване на довършителни строителни работи.

 • Работи с материалите и разтворите в съответствие с техните свойства, спецификации и технически характеристики.

 • Съхранява всички смеси и материали според спецификата им и технологичните изисквания. Обработва отпадъците според изискванията и с грижа за околната среда.

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Изпълнява външни мазилки като спазва правилата и последователността на технологичните процеси. Изпълнява различни видове външни мазилки /гладка, пръскана, влачена, благородна, мозаечна/.

 • Изпълнява вътрешни мазилки по стени, тавани, греди, колони и пиластри като спазва технологичната последователност при полагането им – нивелиране, направа на водещи ивици, нанасяне на първи пласт, нанасяне на втори пласт, изравняване и заглаждане. Изтегля корнизи и оформя с мазилки отвори за врати и прозорци.

 • Грундира повърхности и изпълнява различни видове шпакловки по стени и тавани /варова, гипсова и др./ като спазва технологичната последователност при изпълнението им – подготовка на основата, нанасяне на шпакловъчния пласт, заглаждане и шлифоване на повърхността.

 • Изпълнява тухлена, каменна и газобетонна зидария на прав зид, прав ъгъл при кръстосване на стени, колони с различни размери и форми, отвори за врати и прозорци. Оформя фуги и обработва лицевата повърхност при каменна зидария. Спазва правилата и технологичната последователност при изпълнение на зидарските работи.

 • Монтира вътрешно и външно скеле за изпълнение на мазилки като спазва правилата и изискванията на конструкцията.

 • Изгражда комини в сгради като спазва всички технологични правила и изисквания.

 • Извършва облицовъчни работи, вкл. облицовка на хидротехнически съоръжения.

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Използва необходимите механизми, съоръжения и инструменти и приспособления за изпълнение на тухлена и каменна зидария, зидария от газобетонни блокчета, направа на вътрешни и външни мазилки, шпакловки и др.

 • Почиства, съхранява и поддържа в изправност инструментите и машините на работното си място.

 • Поддържа в ред работното си място като се старае да бъдат налични и достъпни всички необходими материали и инструменти. Отстранява своевременно от работното си място всички инструменти и материали, които не са необходими в работата му с цел предотвратяване на загуби и инциденти.

Компетенции

Здравословни и безопасни условия на труд

Преносима

Стриктно спазва инструкциите, правилата и нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда,  противопожарна и аварийна безопасност при извършване на ежедневните си задължения и работа с различни материали и машини. Задължително използва работно облекло и лични предпазни средства според инструкциите и по предназначение. При необходимост участва във всички начални и периодични инструктажи. Своевременно разпознава потенциално опасни ситуации в процеса на работа и съобщава незабавно при установена нередност и /или опасност за здравето и безопасността. Предотвратява опасни ситуации като реагира съобразно предписанията. При възникнала опасна ситуация своевременно и правилно оказва долекарска помощ на пострадал при трудова злополука. Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Поддръжка на машини и съоръжения
 • Производство
 • Транспорт, складиране и доставки

Отговорност

Преносима

Поема лична отговорност за резултатите от собствената си работа и се ангажира съвестно за извършване на поставените задачи. Търси причините и в себе си, когато резултатите не са задоволителни, а не само във външни фактори.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Поддръжка на машини и съоръжения
 • Производство
 • Транспорт, складиране и доставки

Грижа за работното място и строителните материали

Специфична

Поддържа работното си място като го подготвя с всички необходими материали и инструменти за извършване на дадена дейност. Поддържа работното си място в ред като отстранява своевременно всички машини, техника и оборудване след приключване на дадена дейност. Осигурява лесен и безопасен достъп до всички необходими материали и инструменти на работното си място. Съхранява правилно всички материали и инструменти на отредените за това места и според изискванията. Обезопасява рисковите места на работното място. Събира, складира и изхвърля строителните отпадъци на определените за целта места и спазва изискванията за опазване на околната среда.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство

Качество в изпълнението на довършителни строителни работи

Специфична

Извършва работата в съответствие с установените стандарти и изисквания. Спазва и прилага технологичните изисквания на всички етапи от довършителните строителни дейности като преминава стриктно, точно и последователно през всички етапи на работата /довършителните ремонтни дейности/. Разпознава допустимите отклонения, проверява за дефекти и несъответствия работата си и отстранява своевременно допуснати грешки и дефекти при изготвянето на зидарии, мазилки, шпакловки и др. довършителни строителни дейности. Поддържа високо качество на работата като използва съвременни технологии и методи за изпълнение на довършителни строителни дейности. Поддържа високо ниво на квалификация, развива и допълва уменията си в областта на довършителните строителни работи.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство

Прецизност в изпълнението на довършителни строителни работи

Специфична

Извършва всички дейности по довършителни строителни работи /полагане на вътрешна и външна мазилка, зидария, шпакловане фугиране и др./ внимателно и прецизно като следва всички изисквания за подготовката на материалите и смесите, начинът им на използване и полагане, технологичната последователност и необходимо време за изпълнение. Спазва всички стъпки и елементи в различните етапи на работа. Внимателно и коректно изпълнява всички довършителни работи като поставя необходимите довършителни елементи. Проследява работата си в различните етапи и отстранява възникнали грешки и дефекти.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство

Работа с техническа документация при довършителни строителни дейности

Специфична

Работи точно и коректно с техническа документация, планове, чертежи и схеми за изпълнение на различни видове зидарии, вкл. изработка на сложни такива /колони с различни форми и размери, пресичане на стени, отвори за врати и прозорци и др./ Използва техническата документация, схеми и чертежи за правилното изчисляване на размери, обеми, площи и др. Нанася своевременно и коректно цялата необходима информация, свързана с работата му като подготвя съответната документация.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство

Работа със специфични материали и химически смеси

Специфична

Изчислява и подготвя необходимите количества материали като ги използва ефикасно с цел осигуряване на необходимия продукт, спазване на производствените норми и избягване на загуби. Работи с всички специфични материали необходими за извършване на довършителни строителни дейности /външни и вътрешни мазилки, шпакловки, зидарии и др./. Използва само материали и смеси предназначени за съответната дейност като следи за тяхната годност и следва стриктно всички технологични изисквания за работата с тях. Използва съвременни технологии и материали в работата си като спазва всички етапи и последователност на поставянето им, технологично време за изготвяне и полагане. Правилно съхранява материалите и обработва отпадъците в съответствие с установените процедури и изисквания.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство

Работа със специфични машини и съоръжения

Специфична

Работи със специфични машини и съоръжения необходими в различните етапи на довършителните строителни дейности /скелета, повдигателни съоръжения, бетонобъркачки, пробивна техника и др./. Стриктно спазва всички изисквания и процедури за работа с машините. Използва специфичните машини и съоръжения единствено според тяхното предназначение и в съответствие с технологичните им особености. Проверява функционалната изправност на машините и съоръженията преди започване на работа с тях. Своевременно информира за всички възникнали неизправности и дефекти възникнали при работата с машините и съоръженията. Работи само с машини и съоръжения, за които притежава необходимите умения и лицензи. Поддържа квалификацията си за работа със специфични машини и съоръжения и своевременно я опреснява.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство