Каталог на компетенции

Работа със специфични материали и химически смеси

Специфична

Описание

Изчислява и подготвя необходимите количества материали като ги използва ефикасно с цел осигуряване на необходимия продукт, спазване на производствените норми и избягване на загуби. Работи с всички специфични материали необходими за извършване на довършителни строителни дейности /външни и вътрешни мазилки, шпакловки, зидарии и др./. Използва само материали и смеси предназначени за съответната дейност като следи за тяхната годност и следва стриктно всички технологични изисквания за работата с тях. Използва съвременни технологии и материали в работата си като спазва всички етапи и последователност на поставянето им, технологично време за изготвяне и полагане. Правилно съхранява материалите и обработва отпадъците в съответствие с установените процедури и изисквания.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква