Каталог на компетенции

Работа при аварийни ситуации

Специфична

Описание

Прилага всички превантивни правила и мерки за осигуряване на пожарна безопасност. Използва коректно алармената система в случай на аварийна ситуация. Стриктно спазва установените процедури за действие при аварийни ситуации като се стреми да обезопаси мястото. Прилага бързина и точност на реакциите и правилна преценка на ситуацията.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка

Длъжности, в които компетенцията се изисква