Описания на длъжности

Механик, морски тръбопровод

Изготвители и монтажници на метални конструкции

7214

Алтернативни наименования на длъжността

 • Корпусник, корабостроене и кораборемонт [НКПД 72142004]
 • Тръбар, корабен [НКПД 72151017]
 • Монтажник, корабни тръбни конструкции и инсталации [НКПД 72152009]

Основни задачи

Механикът морски тръбопровод произвежда и сглобява структурни елементи и съединения и извършва различни технологични операции в корабостроенето и кораборемонта. Дейността на корабния тръбар включва работи по тръбните инсталации на кораба, които се отнасят до различни машини, агрегати и течности на борда на кораба. Тръбарят извършва следните дейности: рязане, огъване, заваряване, снаждане, инсталиране и монтиране на различни видове корабни тръби. Отговаря за тяхната поддръжка, ремонт и подмяна, както и за полагането и грижата за антикорозионното покритие. Извършва всички задачи спрямо зададена технология като следи за правилното функциониране на тръбните инсталации и извършва тестове и функционални проверки. Работи с универсални и специални инструменти, използва контролно-измервателни уреди, специализирана апаратура и стендове, сФЕКРпециализирани инструменти и приспособления за монтаж, демонтаж и заваряване. За изпълнение на дейностите ползва инструкции, правилници, наредби, скици и работни чертежи. Задълженията му може да включват и попълване на техническа документация.

Условия на труд 

Категория труд

 • Втора
 • Трета

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване  
 • Срочен трудов договор  
 • Срочен трудов договор - сезона заетост  
 • Трудов договор за стаж

Продължителност на раб. време

 • Пълно
 • Непълно

Режим на работа

 • Дневен
 • На смени
 • Друго

Работно място

 • Производствено помещение
 • Друго
 • На открито

Образование

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • ІІ степен на професионална квалификация:

  Втора / Трета степен професионална квалификация (Средно образование)

 • Средно образование. Общо образование/ІІІ степен на професионална квалификация:

  Втора / Трета степен професионална квалификация (Средно образование)

Сертификати

 • Работа със съдове под налягане

  Лицензиран доставчик

  Лот Консулт – София, ул. Троянски проход 16, тел. +359 70080010;

  ELKB електраконсулт България – София бул. България 7, тел. +359 2 850 41 34;

 • "Подготовка по безопасност на борда на кораба"

  Български морски квалификационен център (БМКЦ ЕАД) – гр. Варна, ул. Васил Друмев 73, тел. +359 52 380 575;

 • Удостоверение за заваряване

  Лицензиран доставчик

  Институт по заваряване, София бул. Асен Йорданов 10, тел. +359 2 979 08 83;

  Институт по металознание, съоръжения и технологии, София
  ул. "Шипченски проход" 67, тел. +359 2 462 62 20;

  TUF NORD България, София, ул. "Николай Хайтов" №2,

  тел.+359 2 971 34 45;

 • Шлосер

  Дунав Ад – Русе, бул."Тутракан" № 22, тел. +359 84 59 69;

 • Свидетелство за правоспособност "Корабен моторист“

  Изпълнителна агенция „Морска Администрация“ – София, ул. Дякон Игнатий 9, +359 700 10 145

 • Свидетелство за правоспособност "Вахтен механик на кораб“

  Изпълнителна агенция „Морска Администрация“ – София, ул. Дякон Игнатий 9, +359 700 10 145

 • Сертификат за работа с котли за гореща вода и парни котли с ниско налягане
  Fundatia Scoala Portuara

Знания

Теоретико-приложни знания

 • Познава в детайли видовете, предназначението, устройството и разположението на корабните тръбни системи и изискванията за правилното им инсталиране и функциониране.

 • Познава предназначението, устройството и действието на корабната енергетична уредба и на корабните системи и устройства.

 • Знае основните взаимовръзки и особености на отделните елементи на корабните системи.

 • Разпознава и разчита техническа конструктивна и технологична документация - правилници, инструкции, каталози, схеми, скици и др.

 • Знае специфичната морска номенклатура, структурни елементи, особености на корпуса и специфични качества на плавателните конструкции.

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Познава основните свойства и качества на материалите, веществата и смесите.

 • Познава изискванията и начините за работа и обработка на специфични материали използвани в кораборемонта и корабните тръбни инсталации.

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Познава основните машини, елементи, детайли и възли, изискванията за експлоатация, поддръжка и подмяна на корабните тръбни инсталации.

 • Запознат е с различните инсталации на борда на кораба, тяхната класификация и функционални характеристики.

Знания относно технологични процеси и операции

 • Познава технологичната последователност на работата при подготовката, монтирането и експлоатацията на тръбните системи на кораба.

 • Познава изискванията и дейностите за диагностика и отстраняване на дефекти по корабните тръбни системи.

 • Знае техниката и особеностите на полагането на антикорозионна защита.

 • Познава технологичните изисквания за работа със съдове под налягане, работа в затворени пространства и др.

 • Знае изискванията за действие при аварийни ситуации и основните принципи и техники за оказване на първа долекарска помощ

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Запознат е с основните документи, правилници, международни конвенции и изисквания в корабоплаването и кораборемонта.

 • Познава правилата, изискванията и стандартите за безопасни и здравословни условия на труд, трудова дисциплина и др.

 • Познава основните и специфични стандарти за качество в областта.

Знания относно взаимодействие и управление на хора

 • Запознат е с принципите и начините за ефективно организиране, планиране и разпределение на работните задачите.

 • Знае основните принципи и правила при общуването, работата в екип и сътрудничеството с колегите.

Умения

Познавателни умения

 • Работи с чертежи, схеми и техническа документация касаеща тръбните инсталации на кораба и свързаните с тях системи.

 • Изчислява, разбира и използва основни количествени и качествени параметри на корабните тръбни инсталации и прилежащите им системи.

 • Диагностицира и анализира причините за неизправностите и дефектите на елементите на корабните тръбни системи.

 • Предлага методи за отстраняване на повредите, както и умее да прогнозира бъдещи рискове и последствия.

Умения за лична ефективност, самоконтрол и саморегулиране

 • Осигурява правилна организация на работното място и рационално използва работното време.

Социални умения

 • Умее да работи съвместно с други членове на екипа при изпълнение на задачите като осигурява подкрепа, сътрудничество и ефективна комуникация с цел качествено изпълнение на задачите.

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Работи със специфични материали и смеси за обработка, почистване и антикорозионна защита на тръбите и тръбните инсталации.

 • Умее да изрязва, огъва и заварява различни тръбни материали.

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Спазва технологичната последователност при организиране и извършване на

  монтажно-демонтажни и ремонтни операции на основни машинни елементи, детайли и възли.

 • Извършва демонтаж, монтаж и ремонт на детайли, възли и механизми на корабните тръбни системи и техните елементи (съединения, уплътнения, тръби, арматура, изолация), както необходимите изпитания.

 • Спазва технологичния процес за студена и гореща обработка на тръбите и извършва шлосерски и заваръчни операции.

 • Открива и отстранява повреди в корабните тръбни инсталации по време на експлоатация при спазване на нормативните изисквания.

 • Спазва всички процедури и изисквания за осигуряване на безопасност на работа, правилата за пожарна и аварийна безопасност, използва необходимото специално облекло и лични предпазни средства. Поддържа реда и чистотата на работното си място и обезопасява рисковите места.

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Работи с всички видове тръбни инсталации на кораба като ги подготвя, инсталира, диагностицира, поддържа, почиства и подменя.

 • Работи с различни видове машини и съоръжения – огъващи, сондажни, заваръчни, шлифовъчни, полиращи и др.

Компетенции

Здравословни и безопасни условия на труд

Преносима

Стриктно спазва инструкциите, правилата и нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда,  противопожарна и аварийна безопасност при извършване на ежедневните си задължения и работа с различни материали и машини. Задължително използва работно облекло и лични предпазни средства според инструкциите и по предназначение. При необходимост участва във всички начални и периодични инструктажи. Своевременно разпознава потенциално опасни ситуации в процеса на работа и съобщава незабавно при установена нередност и /или опасност за здравето и безопасността. Предотвратява опасни ситуации като реагира съобразно предписанията. При възникнала опасна ситуация своевременно и правилно оказва долекарска помощ на пострадал при трудова злополука. Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Поддръжка на машини и съоръжения
 • Производство
 • Транспорт, складиране и доставки

Правилна преценка

Преносима

Правилно анализира и преценява различни ситуации като търси и предлага начини за ефективно разрешаване на проблемите в съответствие с установените стандарти за качество. В кризисни и стресови ситуации запазва самообладание и прилага аналитичност и точност в избора на решение. Стреми се да подобрява своите умения и знания в областта като поддържа високо ниво на квалификация и познава и прилага новостите в сферата на своята работа. Активно търси различни начини за разрешаване на проблеми и се стреми към постоянни подобрения.

Бизнес процеси

 • Маркетинг
 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство
 • Транспорт, логистика и доставки

Сръчност

Преносима

Умело използва различни видове материали и инструменти необходими в работата. Умело избира и прилага различни методи и техники за изпълнение на задачите според спецификата на работата и конкретната ситуация. Съумява коректно и прецизно да извърши работните операции като поддържа високо качество на работата си, бързина и точност на изпълнението с минимален разход на време, материали и допустими дефекти.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг
 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство
 • Транспорт, логистика и доставки

Монтиране на тръбни инсталации

Специфична

Прилага технологията на инсталиране и монтиране на тръбни инсталации на борда на кораба като спазва всички технологични изисквания, стриктно следва плана за монтаж и техническата документация и използва различни товароподемни машини, съоръжения и инструменти. Проверява работата си на всички етапи от монтажа и инсталацията и своевременно отстранява направени пропуски и допуснати дефекти. Следи за качеството на уплътненията и фугите, предпазва и изолира тръбите и фитингите. Извършва всички необходими функционални тестове и проверки с цел осигуряване на правилна и безопасна експлоатация на монтираните инсталации като правилно идентифицира работните параметри на инсталацията спрямо техническата документация.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство

Осигуряване на антикорозионна защита

Специфична

Използва коректно различни видове методи за осигуряване на антикорозионна защита на тръбните инсталации като взима предвид всички фактори, влияещи върху повърхността и функционалните характеристики на елементите, както и различните видове корозия. Обработва с различните видове покрития според техните специфики за осигуряване на дълготрайна експлоатация. Стриктно следва всички процеси на метализация като спазва технологичните изисквания, последователността и времето, необходимо за извършване на дейностите.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка

Поддръжка на корабни тръбни инсталации

Специфична

Поддържа корабните тръбни инсталации като осигурява правилна и безаварийна експлоатация. Своевременно диагностицира функционирането им и отстранява възникнали проблеми като ремонтира или подменя необходимите детайли според естеството на проблема и технологичните спецификации. Взема необходимите проби за анализ, както и извършва функционални тестове според предвидените в спецификациите.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка

Работа при аварийни ситуации

Специфична

Прилага всички превантивни правила и мерки за осигуряване на пожарна безопасност. Използва коректно алармената система в случай на аварийна ситуация. Стриктно спазва установените процедури за действие при аварийни ситуации като се стреми да обезопаси мястото. Прилага бързина и точност на реакциите и правилна преценка на ситуацията.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка

Работа с корабна техническа документация

Специфична

Работи със специфична техническа документация, включваща схеми, чертежи, експлоатационни и функционални характеристики и параметри на различни тръбни инсталации, монтажни части, елементи, сглобки и полусглобки, фитинги и др. като я разчита коректно и точно прилага всички технологични изисквания и специфики на работа. Използва техническите схеми и чертежи във всички етапи на работата си, за да осигури пълно съответствие с изискванията за качество и експлоатация на готовия продукт. Разбира и при нужда работи с общата техническа документация, касаеща и други системи на кораба с цел спазването на основни функционални взаимовръзки между елементите.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство

Работа с корабни инструменти, машини и техника

Специфична

Безопасно и правилно използва всички машини и съоръжения използвани в тръбните работилници и по време на монтажа и експлоатацията на тръбите. Работи с различни инструменти и оборудване според техните функционални параметри и предназначение – рязане, огъване, заваряване, резбоване. Правилно отчита и отстранява или съобщава за дефекти в работата им.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство

Сглобяване на елементи и инсталации

Специфична

Извършва сглобяване на елементи и части от корабните тръбни инсталации като правилно подготвя и използва всички необходими материали, елементи и инструменти. Следва стриктно зададената конфигурация на елементите спрямо техническата документация и шаблони. Поставя необходимите уплътнения, проверява и коригира своевременно всички деформации и отклонения в позицията на елементите. Извършва всички необходими предварителни тестове на сглобените елементи за установяване на тяхната функционална пригодност и готовност за инсталирането им на кораба.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство