Каталог на компетенции

Поддръжка на корабни тръбни инсталации

Специфична

Описание

Поддържа корабните тръбни инсталации като осигурява правилна и безаварийна експлоатация. Своевременно диагностицира функционирането им и отстранява възникнали проблеми като ремонтира или подменя необходимите детайли според естеството на проблема и технологичните спецификации. Взема необходимите проби за анализ, както и извършва функционални тестове според предвидените в спецификациите.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка

Длъжности, в които компетенцията се изисква