Каталог на компетенции

Монтиране на тръбни инсталации

Специфична

Описание

Прилага технологията на инсталиране и монтиране на тръбни инсталации на борда на кораба като спазва всички технологични изисквания, стриктно следва плана за монтаж и техническата документация и използва различни товароподемни машини, съоръжения и инструменти. Проверява работата си на всички етапи от монтажа и инсталацията и своевременно отстранява направени пропуски и допуснати дефекти. Следи за качеството на уплътненията и фугите, предпазва и изолира тръбите и фитингите. Извършва всички необходими функционални тестове и проверки с цел осигуряване на правилна и безопасна експлоатация на монтираните инсталации като правилно идентифицира работните параметри на инсталацията спрямо техническата документация.

Бизнес процеси

  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство

Длъжности, в които компетенцията се изисква