Каталог на компетенции

Правилна преценка

Преносима

Описание

Правилно анализира и преценява различни ситуации като търси и предлага начини за ефективно разрешаване на проблемите в съответствие с установените стандарти за качество. В кризисни и стресови ситуации запазва самообладание и прилага аналитичност и точност в избора на решение. Стреми се да подобрява своите умения и знания в областта като поддържа високо ниво на квалификация и познава и прилага новостите в сферата на своята работа. Активно търси различни начини за разрешаване на проблеми и се стреми към постоянни подобрения.

Бизнес процеси

  • Маркетинг
  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство
  • Транспорт, логистика и доставки

Длъжности, в които компетенцията се изисква