Каталог на компетенции

Разрешаване на проблеми

Преносима

Описание

Анализира проблемните ситуации като определя кои са важните аспекти, намира причините за възникването им и предлага подходящи варианти за справяне с тях. Задава точни въпроси, за да получи яснота относно проблемната ситуация. Оценява спорните въпроси на база данните и фактите, вместо на мнения. Проактивно предлага варианти на решения като избира работещите и подходящи от гледна точка на целите и ресурсите възможности. При реализирането на дадено решение на проблемна ситуация наблюдава неговата ефективност и, ако се наложи, предприема корективни действия.

Бизнес процеси

  • Маркетинг и продажби
  • Настаняване
  • Предоставяне на допълнителни услуги
  • Туроператорска дейност
  • Управленски процеси
  • Хранене

Длъжности, в които компетенцията се изисква