Описания на длъжности

Рецепционист, хотел

Рецепционисти в хотели

4224

Алтернативни наименования на длъжността

 • Рецепционист, хотел [НКПД 42242001]

Основни задачи

Поддържа актуална информацията за наличните резервации, свободни и заети стаи. Предоставя информация за налични свободни стаи и прави резервация за тях. Приема, регистрира и настанява гостите при тяхното пристигане. Предоставя информация на гостите относно хотелските услуги и наличните услуги в района на хотела. Получава и предава съобщения лично или чрез използване на телефон или телефонна централа. Отговаря на искания на гости, свързани с битово-техническата поддръжка и приема оплаквания на клиенти. Информира камериерките при необходимост от почистване на помещенията. Следи за спазване на графика за освобождаване на стаите. Съставя и проверява сметки на клиента относно такси за използване на компютърни и други услуги. Поддържа сметките на гостите точно и с готовност за приключване, представя сметки за дължимите суми на заминаващите гости и получава дължимите плащания. Ефективно общува с колегите си от другите отдели на хотела с цел доброто предоставяне на хотелски услуги. Прилага последователни процедури в случай на пожар и природни бедствия съгласно инструкция.

Условия на труд 

Категория труд

 • Трета

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване  
 • Срочен трудов договор  
 • Срочен трудов договор - сезона заетост

Продължителност на раб. време

 • Пълно
 • Непълно

Режим на работа

 • Дневен
 • На смени

Работно място

 • Друго

Образование

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • ІІ степен на професионална квалификация:

  Трета степен на професионална квалификация (Средно професионално образование)

Сертификати

 • Компютърна грамотност

  Лицензиран доставчик

 • Сертификат за завършен курс/обучение по безопасност и здраве при работа
  Лицензиран доставчик
 • Сертификат за владеене на чужд език
  Лицензиран доставчик
 • Курс по първа помощ
  CRUCEA ROSIE BACAU, www.crucea-rosie.ro
 • Курс по хигиена
  ELLA PROSAN SRL, DAS EUXIN SRL, VICODOR SRL

Знания

Теоретико-приложни знания

 • Притежава чуждоезикови познания в съответсвие с националността на гостите и категорията на средството за подслон

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Познава техническите и експлоатационни характеристики на основните машини и съоръжения, инсталация, инвентар и обзавеждане на рецепцията и приемния хол на хотела

Знания относно технологични процеси и операции

 • Познава правилата на рационално разпределение на стаи за групи

 • Знае начините за оформяне на сметките на гостите

 • Познава стандартите и правилата за работа с оплаквания и рекламации на гостите

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Познава установените хотелски стандарти за посрещане на гостите, включително стандартните процедури за гости, изискващи специално внимание – VIP гости, деца, инвалиди и др.

 • Познава нормативните документи за оформяне на оперативно-техническата документация

 • Знае правилника за вътрешния ред в хотела, безопасност и процедури за бърза реакция при необходимост

 • Познава визовия и контролно-пропусквателния режим на България/Румъния

 • Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд, и начините за оказване на първа медицинска помощ

Знания относно бизнес, продукти и услуги, пазар, клиенти и партньори

 • Познава връзките на звената в хотела, имащи отношение към работата на рецепция

 • Знае терминологията на туристическата индустрия

Умения

Познавателни умения

 • Общува с клиентите на чужд език, като разбира правилно клиентските запитвания и отговаря точно и разбираемо, като предоставя необходимата информация

Умения за лична ефективност, самоконтрол и саморегулиране

 • Управлява и контролира ефективно собственото си емоционално състояние и поведение в конфликтни ситуации

 • Приоритизира работните си задачи според тяхната важност и спешност

Социални умения

 • Владее професионално-речевия етикет при общуване с гостите

 • Посреща и настанява гостите по установена процедура, като ги кара да се чувстват комфортно и по този начин изгражда добро първо впечатление

 • Комуникира ефективно с клиентите както по телефон, така и директно – лице в лице, като им предоставя ясно и точно необходимата информация

 • Реагира адекватно и своевременно в извънредни ситуации, свързани с пренатовареност на хотела

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Изготвя коректно сметки и води редовно определената оперативно-техническа отчетност

 • Изготвя своевременно и точно сведения за броя на нощувките и обслужените гости по националности и направления

 • Рационално разпределя стаите за индивидуални туристи и групи, като взема предвид специалните изисквания на гостите, отразени в резервациите, съобразява наличността на стаи за по-ранно пристигащите гости и др. специфики.

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Работи с компютър и специализиран хотелиерски софтуер

Компетенции

Комуникация на чужд език

Преносима

Използва в работата си един или повече чужди езици за устна и/или писмена комуникация. Разбира с лекота устна реч, дори когато се говори бързо от носители на езика, бързо свиква с особеностите на акцента. Изразява ясно и разбираемо мислите и мнението си, като свободно общува със събеседниците си.

Бизнес процеси

 • Маркетинг и продажби
 • Настаняване
 • Предоставяне на допълнителни услуги
 • Туроператорска дейност
 • Хранене

Общуване

Преносима

Комуникира ефективно като се изразява ясно, изслушва внимателно другата страна, задава въпроси и търси потвърждение на казаното. Обсъжда възникнали проблеми като изказва своето мнение аргументирано. Изразява се по разбираем начин и приспособява стила си на общуване като използва подходящи изразни средства към различните хора.

Бизнес процеси

 • Маркетинг и продажби
 • Настаняване
 • Предоставяне на допълнителни услуги
 • Туроператорска дейност
 • Управленски процеси
 • Хранене

Организираност

Преносима

Организира работата си като обмисля и планира предварително своите задачи, така че да осигури постигането на желаните резултати.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Поддръжка на машини и съоръжения
 • Производство
 • Транспорт, складиране и доставки

Разрешаване на проблеми

Преносима

Анализира проблемните ситуации като определя кои са важните аспекти, намира причините за възникването им и предлага подходящи варианти за справяне с тях. Задава точни въпроси, за да получи яснота относно проблемната ситуация. Оценява спорните въпроси на база данните и фактите, вместо на мнения. Проактивно предлага варианти на решения като избира работещите и подходящи от гледна точка на целите и ресурсите възможности. При реализирането на дадено решение на проблемна ситуация наблюдава неговата ефективност и, ако се наложи, предприема корективни действия.

Бизнес процеси

 • Маркетинг и продажби
 • Настаняване
 • Предоставяне на допълнителни услуги
 • Туроператорска дейност
 • Управленски процеси
 • Хранене

Грижа за гостите на хотела

Специфична

Посреща и настанява гостите по установена процедура, като ги кара да се чувстват комфортно и по този начин изгражда добро първо впечатление. Комуникира ефективно с клиентите като им предоставя ясно и точно необходимата информация.

Бизнес процеси

 • Настаняване

Предлагане на допълнителни услуги

Специфична

Активно предлага на гостите допълнителните услуги на хотела като съобразява презентирането на конкретната услуга с индивидуалните особености и предпочитанията на съответния клиент.

Бизнес процеси

 • Настаняване

Работа с хотелски софтуер

Специфична

Използва целенасочено и спрямо изискванията на работата си хотелския софтуер , като осъществява необходимите операции бързо, точно и коректно.  Изготвя  справки като използва ефективно функциите на софтуерния продукт.

Бизнес процеси

 • Настаняване

Работа със специфично оборудване

Специфична

Работи професионално с телефонна и телефаксна система, касов апарат, машина за идентифициране валидността на валутите, машина-валяк за снемане отпечатък на кредитни карти, ключарник с различни по предназначение ключове (магнитни карти), касети за индивидуално съхранение на ценности и др. като спазва стандартите за работа с оборудването на рецепция.

Бизнес процеси

 • Настаняване

Разпределяне на хотелски стаи

Специфична

Рационално разпределя стаите за индивидуални туристи и групи, като взема предвид специалните изисквания на гостите, отразени в резервациите, съобразява наличността на стаи за по-ранно пристигащите гости и др. специфики.

Бизнес процеси

 • Настаняване