Описания на длъжности

Технолог, облекло

Приложни специалисти във физическите и техническите науки, н.д.

3119

Алтернативни наименования на длъжността

 • Технолог, моделиране и конструиране на облекло [НКПД 31193027]
 • Технолог, облекло [НКПД 31193024]

Основни задачи

Работи с основни видове кроячна техника и шевни машини за производство на облекло от текстил. Подлепва и гради чрез съоръжения за подлепване и влаго-топлинна обработка на облекло от текстил. Чертае основни конструкции на мъжки, дамски и детски облекла и ги размножава по размери и ръстове. Разчита, дешифрира, анализира скици на модели. Изготвя модели на изделия, като уточнява мястото, формата и големината на детайлите. Изработва шаблони за скрояване на всички детайли от изделието. Разработва разходни норми на необходимите материали за изработка на изделията. Разработва технологична карта за производството на облекла и определя възможните срокове/продължителност за изработка на дадено изделие. Следи за качеството на всеки етап на производството на изделието. Участва в процеса по начин, осигуряващ качественото и в срок производство на съответните изделия.

Условия на труд 

Категория труд

 • Трета

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване  
 • Срочен трудов договор

Продължителност на раб. време

 • Пълно
 • Дневен

Режим на работа

 • На смени

Работно място

 • Производствено помещение

Образование

Квалификационно ниво по ЕКР

 • ЕКР 4:

  Ниво 4

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • Средно образование. Общо образование/ІІІ степен на професионална квалификация:

  Трета степен професионална квалификация (Средно образование)

Сертификати

 • CAD for Fashion Design - Art; Digital Still Photography; Draping; Gemology; Haute Couture; Ladies Tailoring; Leather Apparel Millinery; Patternmaking;

  Fashion Institute of technology – New York; http://www.fitnyc.edu/ccps/certificate-programs/credit/index.php

 • Специализиран софтуер за градиране на моделите

Знания

Теоретико-приложни знания

 • Познава основните принципи на изобразяване на човешка фигура - модели; пропорции на  човешката фигура;

 • Познава начини на изобразяване форми на облеклото, мода и модни тенденции. Проектиране и художествено моделиране на облекло.

 • Познава видовете ръчни и машинни бодове и шевове;

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Познава видовете текстилни и помощни материали и техните физико-химични и експлоатационни качества и приложение.

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Познава видовете, устройството и начина на приложение на кроячна техника, приспособления и инструментите използвани за изработката на облекло от текстил;

 • Познава особеностите и експлоатационните възможности на машините и инструментите, използвани в производството на облекло от текстил.

 • Познава видовете, устройството и начина на приложение на съоръжения за подлепване и за влаго-топлинна обработка.

Знания относно технологични процеси и операции

 • Познава режимите за влаго-топлинна обработка и подлепване на текстилни материали;

 • Познава видовете и начина на изготвяне на скици на модели, конструктивните особености на видовете облекло от текстил;

 • Познава технологичната последователност на операциите за изработване на видовете облекло от текстил;

 • Прилага основните методи на конструиране, моделиране и размножаване по ръст и размер;

 • Познава начините за изчертаване на шаблоните.

 • Познава видовете технологии и технологичните изисквания за изпълнение на всяка операция;

 • Познава техническите изисквания закачествено изпълнение на технологичните операции, допускани дефекти
и отстраняването им;

 • Познава методите и средствата за нормиране;

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Познава здравословните и безопасни условия
на труд в професионалното направление.

Знания относно взаимодействие и управление на хора

 • Има познания по организация на работния процес и взаимодействие с колеги.

Умения

Умения за лична ефективност, самоконтрол и саморегулиране

 • Изчислява оптималните разходи на материали и труд за изработване на облеклото, като прилага методите и средствата за нормиране;

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Открива дефекти по материалите, разпознава и определя текстилните дефекти и дефекти на шева;

 • Умее да работи с различни материали използвани за производството на облекла от текстил и кожа;

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Разчита скици на модели. Чертае основни конструкции и моделни разработки на мъжко, дамско и детско облекло от текстил;

 • Изработва шаблони за скрояване на всички детайли на изделието в съотвествие с технологичните изисквания;

 • Определя броя, мястото, формата и големината на детайлите на изделието и конструктивните им особености;

 • Изпълнява качествено технологичните операции върху детайлите на облеклото и монтирането им в цялостно изделие;

 • Проследява изпълнението на и извършва качествено операцията кроене.

 • Изпълнява машинни шевове. Извършва различни видове ръчни и машинни бодове.

 • Изпълнява операциите гладене  и подлепване;

 • Прилага технологичните изисквания и последователност за изпълнение на всяка операция за изработване на облекло от текстил

 • Подрежда операциите и манипулациите за качествено изработване на облекло от текстил

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Работи с основните видове кроячна техника и шевни машини за производство на облекло от текстил; работи и с основните видове съоръжения за топлинна обработка на облекло от кожи и лепене в съответствие с технологичните изиксвания.

 • Работи с основните видове шевни машини и полуавтомати за производство на облекло от текстил;

 • Умения за работа със специализирани програми и софтуерни продукти за проектиране на облекло;

Умения, свързани с бизнес продукти и услуги,пазар, клиенти и партньори

 • Изчислява оптималните разходи на материали и труд за изработване на облеклото, като прилага методите и средствата за нормиране;

Компетенции

Инициативност

Преносима

Изпробва нови подходи на работа, като при появила се непозната задача активно предприема действие. Проявява прагматичен подход, когато разрешава работни предизвикателства - търси реално приложими решения. Идентифицира варианти за оптимизиране на различни аспекти от работата, като анализира изпълнението на всекидневните задачи и търси активно нови начини за работа.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Производство
 • Транспорт, логистика и доставки

Изработка на шаблон и технологична карта

Специфична

Изчертава, изработва, маркира и центрова качествено шаблони за скрояване на всички детайли на изделието, като спазва технологичните изисквания. Разработва качествено технологична карта за производство спрямо различните видове технологии, спазвайки стриктно  технологичната последователност и изисквания за изработване на различни облекла (по конфекционен начин, по поръчка и др). Отстранява своевременно допуснати грешки от конструктивен и технологичен характер. Рационално подрежда операциите и манипулациите за качествено изработване на облекло от текстил.

Бизнес процеси

 • Производство

Контрол на качеството на облеклото

Специфична

Контролира качеството във всеки етап от производството, като проверява спазени ли са техническите изисквания за качествено изпълнение на технологичните операции спрямо съответния модел на облекло от текстил. Открива своевременно и коригира точно дефекти по материалите и грешки от конструктивен и технологичен характер.

Бизнес процеси

 • Производство

Нормиране на изделието

Специфична

Изчислява оптималните разходи на материали и труд необходими за изработката на даден модел облекло като прилага методите и средствата за нормиране. Разработва разходни норми на използваните материали като използва методите за рационално подреждане на кройки. Изчислява точно параметрите на поточната линия и съставя прецизно подов план в съответствие с наличния машинен парк.

Бизнес процеси

 • Производство

Работа със специализиран софтуер

Специфична

Работи със софтуер за конструиране на нови изделия от текстил, като използва иновативни софтуерни решения в областта и индустрията. Обучава колеги за работа със софтуера, като периодично актуализира знанията и уменията си.

Бизнес процеси

 • Производство

Технологично скициране, конструиране и моделиране

Специфична

Разчита успешно скиците на различни модели облекло от текстил. Определя точно броя на детайлите на изделието и конструктивните им особености, като прилага технологичните изисквания за проектиране на видовете облекло. Проверява внимателно  конструктивните чертежи, с цел съответствие на моделите. Уточнява мястото, формата и големината на детайлите, спазвайки технологичната последователност на операциите за изработване на съответния вид облекло. Чертае основни конструкции и моделни разработки на мъжко, дамско и детско облекло от текстил, размножава детайлите по размери и ръстове като прилага точно правилата за конструиране, методите за моделиране и размножаване. Избира основна конструкция и прилага коректно и точно правилата за трансформация спрямо моделните разработки.

Бизнес процеси

 • Производство

Технология на работа с кроячна и шевна техника

Специфична

Изпълнява качествено кройки на различни модели облекло от текстил, като използва правилно и по предназначение кроячна техника. Работи прецизно с основните видове шевни машини и извършва елементарни регулировки, за да осигури качествено изпълнение машинните шевове. Стриктно следи процесите на кроене и шиене спрямо технологичните изисквания, за да осигури навременно разпознаване и определяне на евентуални дефекти. Изпълнява качествено операциите по подлепване и гладене като работи и с основните видове съоръжения за топлинна обработка на облекло и лепене в съответствие с технологичните изисквания. Прилага и поддържа оптимален режим на работа на съоръженията за подлепване и влаго-топлинна обработка. При работата с различни машини и оборудване спазва стриктно изискванията за безопасност.

Бизнес процеси

 • Производство