Описания на длъжности

Дърводелец мебелист

Дърводелци, мебелисти и сродни на тях

7522

Алтернативни наименования на длъжността

 • Дърводелец, мебелист [НКПД 75221002]
 • Полировчик, дървени мебели [НКПД 75221005]
 • Работник, повърхностна обработка на дърво [НКПД 75221018]
 • Подготвител, фурнирни платна [НКПД 75221004]
 • Фурнирослепвач [НКПД 75221009]
 • Навивач, фурнир [НКПД 75221003]
 • Производител, изделия от дърво [НКПД 75221007]

Основни задачи

Извършва технологични операции по сглобяване на детайли и оформяне на готови изделия. Профилира детайли и мебелни елементи, създава базисни повърхнини и точни дебелини и ширини, окрайчва детайли. Разкроява материали по дължина за лицеви мебели. Преработва дърво, произвежда и ремонтира дървени мебели. Разчита чертежи на готовите мебели и техните детайли, измерва с измервателни уреди. Разкроява материали по дължина за лицеви мебелни детайли на банциг, кръгов и махов трион. Изработва профили на фреза. Изработва сглобки на плоскости и детайли под наклон. Пробива отвори на многовретенна пробивна машина с и без шаблон. Разкроява и изрязва форми под шаблон. Сглобява мебели по чертеж от готови детайли, включително на посочено от клиента място. Ежедневно настройва използваните дървообработващи машини, подбира и заточва режещите инструменти и проверява за неизправност. Почиства машините и работните пространства по време на работа и след смяната. Спазва задължителните изисквания и предписания за безопасност на труда и пожарна безопасност, както и изискванията за качествена работа.

Условия на труд 

Категория труд

 • Трета

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване  
 • Срочен трудов договор  
 • Срочен трудов договор - сезона заетост  
 • Трудов договор за стаж

Продължителност на раб. време

 • Пълно
 • Непълно

Режим на работа

 • Дневен
 • На смени

Работно място

 • Производствено помещение
 • Друго

Образование

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • ІІ степен на професионална квалификация:

  Втора степен на професионална квалификация (Средно образование)

Сертификати

 • Сертификат за завършен курс/обучение по безопасност и здраве при работа

  Лицензиран доставчик

 • Сертификат за дърводелец
  Упълномощена организация за професионално обучение (Асоциация за развитие за социално подпомагане и професионално обучение (ASFP), mun. Constanta, Bld. Al. Lapusneanu, nr.1);

Знания

Теоретико-приложни знания

 • Познава основните дървесни видове, тяхното предназначение, специфични физико-механични характеристики, които притежават и проявлението им при обработка със съответните машини.

 • Има познания за основните понятия в електротехниката и механиката

 • Конструктивните особености на различните видове мебели;

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Познава  качествата, свойствата (технологичните и физико – маханичните), недостатъците, начина на съхранение и приложение на различните видове дървесина и дървени материали в производството на мебели от дърво;

 • Познава различните видове сглобки и съединения и тяхното приложение;

 • Познава правилата за/начина на измерване, кубиране и маркиране на дървените материали;

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Познава основните видове машини (електрически и ръчни), съоръжения и инструменти за производство на мебели чрез дървообработване, както и тяхното предназначение;

 • Познава устройството, техническите характеристики и режима на работа на различните машини, съоражения и инструменти за произвдство на мебели чрез дървообработване (електрически и ръчни);

 • Познава инструкциите на фирмите производители за правилна експлоатация, поддръжка, ремонт  на инструменти и машини за дървообработка и производство на мебели;

Знания относно технологични процеси и операции

 • Познава основните видове технологични процеси и последователността на технологичните операции, в дървообработването и производството на мебели от дървесина;

 • Познава видовете повърхностна обработка - циклене, лакиране, полиране, матиране, китване, байцване;

 • Познава методите и технологията за обработване на плоскости от ПДЧ и МДФ;

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана, нормативни актове по опазване на околната среда вкл. правила и инструкции за безопасна работа на работното място и опазване на живота и здравето – своя и на околните, оказване на долекарска помощ на пострадали;

 • Познава нормативните документи в производството на мебели от дървесина и за обслужване на дървопреработващите машини;

 • Познава процедурите за контрол на качеството на произвежданите мебели, както и стандартите за качество на самите изделия;

 • Познава видове техническа и технологична документация, условните означения в технологичните документи.

Знания относно взаимодействие и управление на хора

 • Познава основните принципи на ефективната комуникация с вътрешни и външни клиенти;

Умения

Умения за лична ефективност, самоконтрол и саморегулиране

 • Фокусира вниманието си за продължителен период от време при изработката на мебели от дървесина и изпълнява дори и рутинни и повтарящи се задачи с търпение и внимание;

 • Разчита оптимално времето за изработка на мебели от дървесина и спазва поставените срокове;

 • По време на работа извършва текущ самоконтрол на техническите показатели на изделието и при необходимост да нанася корекции;

 • Умее да поддържа добър самоконтрол, като извършва прецизни и координирани движения с ръцете и пръстите си, хваща и манипулира предмети с различни размери;

 • Проявява устойчивост в стресови ситуации, като държи ръцете си стабилни при движения или в статична поза (без да се отклоняват)

Социални умения

 • Осъществява ефективна комуникация при изпълнение на трудовата си дейност с вътрешни и външни клиенти;

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Окачествява, сортира и класифицира според техните свойства, недостатъци различните видове дървени материали;

 • Подбира подходящи суровини, основни и спомагателни материали за изработката/ремонта на мебели от дървесина в зависимост от изискванията и тяхното предназначение;

 • Използва различни материали за опаковане на мебели;

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Изработва мебели, като точно, качествено и последователно извършва всяка операция според изискванията на съответната технология;

 • Изълнява технологични операции за механична и подготвителна обработка; Извършва ръчно шлифоване, и първично разкрояване на дървесина и плочи.

 • Извършва вторично механично обработване на детайли от масивна дървесина и плочи;
 • Подава за обработване, поема и подрежда на фигури обработените детайли от масивна дървесина и плочи.

 • Транспортира отработени материали до машини и работни места по потока на технологичния процес;

 • Извършва сглобяване на несложни мебелни детайли и довършителни операции при изработване на мебели;

 • Разчита техническа и технологична документация и да изработва мебели по чертежи, скици, макети и прототипи.

 • Работи спрямо правилата за здравословни и безопасни условия на труд, вкл. основните правила и инструкции за безопасна работа в дърворезното производство и да използва по предназначение лични предпазни средства;

 • Извършва измерване и проверка на размерите на обработваните детайли и агрегати;

 • Фурнира плоскости от различен дървен материал (пдч или суров mdf)

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Преценява и подбира какви инструменти и оборудване е необходимо да използва за изработката/ремонта на мебели от дървесина;

 • Борави с различни инструменти, съоръжения и машини за изработка на мебели от дървесина, вкл. електрически и ръчни съобразно техните технически характеристики и режим на работа;

Компетенции

Здравословни и безопасни условия на труд

Преносима

Стриктно спазва инструкциите, правилата и нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда,  противопожарна и аварийна безопасност при извършване на ежедневните си задължения и работа с различни материали и машини. Задължително използва работно облекло и лични предпазни средства според инструкциите и по предназначение. При необходимост участва във всички начални и периодични инструктажи. Своевременно разпознава потенциално опасни ситуации в процеса на работа и съобщава незабавно при установена нередност и /или опасност за здравето и безопасността. Предотвратява опасни ситуации като реагира съобразно предписанията. При възникнала опасна ситуация своевременно и правилно оказва долекарска помощ на пострадал при трудова злополука. Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Поддръжка на машини и съоръжения
 • Производство
 • Транспорт, складиране и доставки

Издръжливост при физическо натоварване

Преносима

Проявява висока степен на издръжливост при работа под физическо напрежение и различни трудови условия – работа на открито, работа на височина, работа с опасни материали и др. Извършва тежка физическа работа за продължителен период от време като запазва работоспособност, концентрация и мотивация. Поддържа високо качество на изработения продукт при продължително физическо натоварване. Правилно балансира времето на труд и почивка като успява да възстанови физическите си сили и запази висока степен на работоспособност.

Бизнес процеси

 • Административно обслужване
 • Маркетинг
 • Сервизно обслужване
 • Спедиция, логистика и транспорт

Общуване

Преносима

Комуникира ефективно като се изразява ясно, изслушва внимателно другата страна, задава въпроси и търси потвърждение на казаното. Обсъжда възникнали проблеми като изказва своето мнение аргументирано. Изразява се по разбираем начин и приспособява стила си на общуване като използва подходящи изразни средства към различните хора.

Бизнес процеси

 • Маркетинг и продажби
 • Настаняване
 • Предоставяне на допълнителни услуги
 • Туроператорска дейност
 • Управленски процеси
 • Хранене

Изработка и сглобяване на мебели

Специфична

Изработва различни несложни мебели/детайли на мебели по задание като бързо и точно обработва материали, сглобява елементи, детайли и други необходими действия според технологията, стандартите, изискванията. Следва стриктно получените указания, съществуващите в компанията политики и процедури касаещи сглобяване на мебелите. Планира работата си според технологичната последователност за изработка на съответното изделие. Извършва коректно повърхностна обработка на изделието, като нанася ръчно защитно декоративни покрития съобразно предназначението им.

Бизнес процеси

 • Производство

Качество при изработка на мебели

Специфична

Изработва мебели от дърво, като  за целта спазва точно стандартите и изискванията за качество. Периодично проверява отговаря ли работата му на изискванията и на зададените техническите показатели за качество. При необходимост нанася корекции в съответствие с изискванията дори и в напрегнати ситуации и при кратки крайни срокове.

Бизнес процеси

 • Производство

Обработка на дървесина и плочи

Специфична

Бързо и точно разпознава и подбира подходящи материали за изработката/ремонта на мебели от дървесина, като съобразява изискванията към конкретното изделие  и характеристиките на съответния материал. Извършва първично разкрояване на дървесина и плочи, като следи за качествено изпълнение. Бързо и прецизно подава за обработване, поема и подрежда на фигури обработените детайли от масивна дървесина и плочи. Подготвя и обработва дървесината за работа, като я измерва, кубира, маркира, шлифова според изискванията. Извършва спомагателни дейности при облицоване на плочи и подрежда дървения материал на фигури, като следи за качествено изпълнение.

Бизнес процеси

 • Производство

Опаковане и товаро разтоварване на готови мебели

Специфична

Прецизно и точно опакова готовите мебели в съответствие с правилата и изскванията за опаковане на готова продукция. Стриктно изпълнява правилата за товарени и разтоварване на готовите мебели при изпълнение на поръчки.

Бизнес процеси

 • Производство

Работа с машини и инструменти за производство на мебели

Специфична

При изработката на мебели от дървесина ефективно борави с различни електрически и ръчни инструменти и машини съобразно техните технически характеристики и режим на работа. Преценява и подбира какви инструменти и оборудване е необходимо да използва за изработката/ремонта на мебели от дървесина. Спазва стриктно правилата и процедурите за безопасност и съхранение на уредите, с които работи.

Бизнес процеси

 • Производство

Работа с техническа и технологична документация при изработка на мебели

Специфична

Успешно разчита техническа и технологична документация и изработва мебели и елементи на мебели по чертежи, скици, макети и прототипи. Подготвя необходимите детайли за работа, като спазва точно параметрите по техническата документация.  

Бизнес процеси

 • Производство