Описания на длъжности

Работник, поддръжка на пътища

Работници по строителство и поддържане на пътища, язовири и други строителни съоръжения

9312

Алтернативни наименования на длъжността

 • Работник, поддръжка на пътища [НКПД 93120006]
 • Общ работник, разрушаване на сгради [НКПД 93130002]
 • Работник, строителството [НКПД 93120003]
 • Общ работник, строителство на сгради [НКПД 93130001]
 • Земекопач [НКПД 93120002]
 • Работник, поддръжка [НКПД 93120008]
 • Общ работник, поддържане на сгради [НКПД 93130003]

Основни задачи

Поддържа и ремонтира: пътни настилки и отводнителни съоръжения, както и на водостоци, мостове и други. Поддържа водещи ивици и тротоарни настилки. Полага хоризонтална маркировка и монтира вертикална сигнализация. Извършва преобладаващо ръчни и изискващи физическо натоварване дейности, свързани с поддържане на пътни принадлежности и крайпътно обзавеждане, включително използва ръчни инструменти и машини за целта (например копаене). Товари, разтоварва и съхранява строителни материали и продукти. Почиства и поддържа пътища, мостове, язовири и други, вкл. извършва косене на треви и храсти, оформя корони на дървета, така че да не пречат на пътната обстановка; Поддържа банкети; Следи за осигуряване на необходимата видимост на пътя.

Условия на труд 

Категория труд

 • Трета

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване  
 • Срочен трудов договор
 • Срочен трудов договор - сезона заетост

Продължителност на раб. време

 • Пълно

Режим на работа

 • Дневен
 • На смени

Работно място

 • На открито

Образование

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • Общо образование - основно образование / I степен на професионална квалификация:

  Първа степен на професионална квалификация

Сертификати

 • Сертификат за завършен курс/обучение по безопасност и здраве при работа.

  Камара на строителите в България, „Строителна квалификация ЕАД“, гр. София кв.Полигона, ул. "Михаил Тенев" 6, тел.+3592 806 29 22 http://www.ksb.bg/

Знания

Теоретико-приложни знания

 • Познава елементите на пътя и нормите, на които да отговарят.

 • Познава вредата върху околната среда от небрежното съхраняване и използване на строителните материали, инструменти и машини;

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Познава основните строителни материали използвани в поддръжката на пътища, тяхното предназначение, своиства и правилата за поддържането, транспорта и съхранението им, вкл. технологичната последователност и изисквания при приготвяне на разтвори;

 • Познава различава видовете строителни почви, пластовете на различните пътни конструкции (вкл.битумни), както и техните качества;

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Познава различните видове инструменти и помощен инвентар, както и тяхното предназначение;

 • Познава устройството, техническите характеристики и режима на работа на различните машини, съоражения и инструменти за изграждане, поддържане и ремонт на пътни настилки (електрически и ръчни);

 • Познава инструкциите на фирмите производители за правилна експлоатация, поддръжка на инструменти и машини;

Знания относно технологични процеси и операции

 • Познава основните процеси и технологичната последователност на различните дейности по поддържане и ремонт на пътни настилки, отводнителни съоръжения и крайпътно обзавеждане;

 • Познава технологията и начините за пренасянето, товаренето и складирането на строителни материали, земни маси, дървения материал, асфалтови смеси, емулсия и др.

 • Познава технологията и начина на монтаж на пътни знаци, сигнални стълбове, предпазни и снегозащитни огради, косене и рязане на дървета;

 • Познава начина на измерване на дължина и маса и начина на изчисляване на площ и обем – ръчно, с калкулатор;

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана, нормативни актове по опазване на околната среда вкл. правила и инструкции за безопасна работа на работното място и опазване на живота и здравето – своя и на околните, оказване на долекарска помощ на пострадали;

 • Познава нормативните документи регламентиращите дейностите в строителството и по - конкретно свързаните с поддържка на пътища; вкл. техническата спецификация на АПИ и Наредбата за поддръжка на пътища;

 • Познава основните видове техническа и технологична документация, условните означения в технологичните документи - чертежи, схеми, технологични карти;

 • Познава правилата за обезопасяване на пътища при извършване на ремонтни дейности и поддръжка;

Знания относно взаимодействие и управление на хора

 • Познава основните принципи на ефективната комуникация;

Умения

Познавателни умения

 • Умее да разчита и да извлича необходимата информация от чертежи, схеми, технологични карти свързани с поддръжката на пътища и съоръжения;

Умения за лична ефективност, самоконтрол и саморегулиране

 • Физическа издържливост. Товари и разтоварва строителните материали и изделия, включително на височина и на разстояние, без механизация, както и да ги транспортира и съхранява според указанията;

 • Умее да спазва установени правила, разпореждания и срокове за извършване на дадена работа;

 • Изпълнява дори и рутинни и повтарящи се задачи с търпение и внимание;

 • Умее да поддържа добър самоконтрол, като извършва прецизни и координирани движения с ръцете и пръстите си, хваща и манипулира предмети с различни размери;

Социални умения

 • Осъществява ефективна комуникация при изпълнение на трудовата си дейност;

 • Умее да работи в екип;

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Умее да разпознава различните видове материали използвани в направата на пътни и тротоарни настилки и да ги използва в зависимост от тяхното предназначение и съобразно техните особености;

 • Приготвя и измерва строителни смеси, разтвори и градивни елементи от различни материали, вкл. умее да полага бетонова смес и да се грижи за бетона след полагането му;

 • Умее да монтира, подменя и ремонтира готови елементи на отводнителни съоръжения, водостоци, мостове и др.съоръжения, както и да изработва и монтира дървени и метални елементи за пътни съоръжения;

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Изпълнява отделните строителни дейности по поддържане и ремонт на пътни настилки, отводнителни съоръжения и крайпътно обзавеждане в технологична последователност;

 • Пренася, товари и складира строителни материали, земни маси, дървения материал, битум и т.н. според технологичните изисквания;

 • Умее да монтира пътни знаци, сигнални стълбове, предпазни и снегозащитни огради, както и да коси, реже дървета и храсти;

 • Измерва дължина и маса и изчислява площ и обем – ръчно, с калкулатор.

 • Умее да работи спрямо правилата за здравословни и безопасни условия на труд, вкл. основните правила и инструкции за техническа безопасност при ремонта и поддръжката на пътни настилки. Както и правилно да използва лични предпазни средства.

 • Поставя обезопасяваща сигнализация на изкопите и при извършване на ремонтни работи в зависимост от изискванията;

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Борави целесъобразно с различни инструменти, оборудване и машини за поддръжката на пътни и тротоарни настилки, както и машини за косене и рязане на храсти и дървета вкл. електрически и ръчни съобразно техническите им характеристики и режим на работа;

 • Обработва материали и елементи с ръчни и електрически инструменти, вкл работи с шаблони, либели, лата и др.;

 • Поддържа и почиства инструментите и оборудването на работното място, както и ги прибира след приключване на работата;

Компетенции

Ефективност при физическо натоварване

Преносима

Извършва ефективно възложените му дейности и задачи, като проявява физическа издржливост, независимо от атмосферните условия и силовото натоварване. Товари и разтоварва строителни материали на височина, разстояние, без механизация.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг
 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство
 • Транспорт, логистика и доставки

Здравословни и безопасни условия на труд

Преносима

Стриктно спазва инструкциите, правилата и нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда,  противопожарна и аварийна безопасност при извършване на ежедневните си задължения и работа с различни материали и машини. Задължително използва работно облекло и лични предпазни средства според инструкциите и по предназначение. При необходимост участва във всички начални и периодични инструктажи. Своевременно разпознава потенциално опасни ситуации в процеса на работа и съобщава незабавно при установена нередност и /или опасност за здравето и безопасността. Предотвратява опасни ситуации като реагира съобразно предписанията. При възникнала опасна ситуация своевременно и правилно оказва долекарска помощ на пострадал при трудова злополука. Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Поддръжка на машини и съоръжения
 • Производство
 • Транспорт, складиране и доставки

Изпълнителност

Преносима

Изпълнява точно задачите си с необходимото ниво на качество и прецизност, като спазва стриктно поставените изисквания и указания (технически параметри; технологична последователност на задачите) и времевите срокове. Работи последователно на всеки етап от реализиране на поставените му задачи.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Транспорт, логистика и доставки
 • Производство на селскостопанска продукция

Обезопасяване на пътни настилки

Специфична

Правилно се ориентира при движение на територията на строителната площадка в зависимост от маркировката и сигнализацията и поставя обезопасяваща сигнализация на изкопите и при извършване на ремонтни работи. Своевременно обезопасява заледени участъци според предписанията. Сигнализира работното място при работа на открит път съгласно инструкцията за сигнализациите. Разпознава своевременно опасни ситуации и реагира съобразно предписанията.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка

Поддръжка на пътни принадлежности и крайпътно обзавеждане

Специфична

Поддържа различни пътни принадлежности (водостоци, елементи на мостове и др.) и крайпътно обзавеждане (водещи ивици и тротоарни настилки), като спазва стриктно проектните изисквания и технологичната последователност на съответната операция. Полага хоризонтална маркировка и монтира вертикална сигнализация, като спазва технологичните изисквания и последователност на операциите.

Качествено и в срок монтира и поправя километрични знаци, парапети, предпазни огради, нанася противокорозионно покритие на оградите, изпълнява декоративни зидарии и други елементи, засажда и оформя крайпътни насаждения.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка

Работа с инструменти и машини при поддръжка на пътища

Специфична

Избира подходящите инструменти за поддръжка на пътни и тротоарни настилки, като отчита естеството на съответната дейност. Бързо и коретно борави с подходящите електрически и ръчни инструменти и машини съобразно техните технически характеристики и режим на работа. Спазва стриктно правилата и процедурите за безопасност и съхранение на уредите, с които работи. Измерва точно дължина и маса и изчислява площ и обем – ръчно, с калкулатор. Полага грижа за опазване на инструменти и оборудване, като след приключване на работата ги събира, поддържа от работното място.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка

Работа с материали при поддръжка на пътища

Специфична

Използва целесъобразно необходимите материали за поддръжка на пътни настилки и крайпътни съоръжения, като спазва стриктно технологичните изисквания и последователност при приготвянето на различните строителни смеси и разтвори (по зададена рецепта). Пренася, товари и складира строителни материали, земни маси, дървен материал, битум и т.н. според технологичните изисквания.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка

Ремонт и поддръжка на пътни настилки и съоръжения

Специфична

Качествено ремонтира и поддържа различни пътни настилки, отводнителни съоръжения (дренажи, канавки) и други, вкл. извършва ръчно изкопни дейности, подравнява, оформя, укрепва, отводнява, като спазва стриктно проектните изисквания (широчина, дебелина, равност) и технологичната последователност на съответната операция. Успешно разчита техническа и технологична документация и извършва точно предписанията при поддръжка на пътни настилки от различни материали. Извършва прецизно различни дейности свързани с поддръжката на пътищата през различните сезони, като почиства пътното платно, отводнителните съоръжения и монтира снегозащитни огради, както и отстранява трева, храстова растителност и дървета.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка