Описания на длъжности

Монтажник, климатици

Механици на климатични и охладителни инсталации

7127

Алтернативни наименования на длъжността

 • Монтажник, хладилни и климатични инсталации [НКПД 71272002]

Основни задачи

Монтаж и демонтаж на хладилни и климатични системи и инсталации, чрез използването на ръчни инструменти и електроинструменти; профилактика на хладилни и климатични инсталации и установяване наличните повреди; ремонт и подмяна на амортизирани части и детайли от хладилните и климатичните инсталации в съответствие с технологичните и качествените изисквания; подготовка на части, необходими за ремонт и поддръжка на климатични и вентилационни конструкции; огледи на помещения, предназначени за монтиране на климатични системи и инсталации; повдигане и подравняване на компонентите в положение, като използва повдигач или блок и приспособление; пробиване на дупки и монтиране монтажни скоби и закачалки в пода и стените на сгради; изготвяне на протоколи за използваните материали и части при извършване на работните дейности; разчитане на чертежи на хладилни и климатични инсталации и техните монтажни схеми спазване на всички задължителни и приложими стандарти, политики и процедури за безопасност и поддръжка на работната зона.

Условия на труд 

Категория труд

 • Трета

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване  
 • Срочен трудов договор  
 • Срочен трудов договор - сезона заетост  
 • Трудов договор за стаж

Продължителност на раб. време

 • Пълно
 • Непълно

Режим на работа

 • Дневен
 • На смени
 • Друго

Работно място

 • На открито
 • Друго

Образование

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • Средно образование. Общо образование/ІІІ степен на професионална квалификация: Трета степен професионална квалификация (Средно образование)

Сертификати

 • Сертификат за работа с фреони (Задължително сертифициране на на всеки 5 години на техническия персонал и фирмите съгл. съгл.Регл.(ЕО)303/2008 и ЗЧАВ за работа с фреони от ББКМ) (България)
  Официални вносители на производителя/доставчици за България на съответния програмен продукт
 • Сертификат за работа с отопление, вентилация и климатизация (Румъния)
  Асоциация на инсталационните инженери на Румъния Асоциация за хладилни системи в Румъния Асоциация на хладилни и криогенни инженери в Румъния
 • Документ за правоспособност по монтаж на електрическите връзки на климатичните и хладилните инсталации (подновява се след изтичане на валидността му)
  "АС - ДС" ООД

Знания

Теоретико-приложни знания

 • Познава основни понятия, величини и зависимости от областта на техническата механика, топлотехническите измервания и хидравликата и хидродинамиката.

 • Познава основните понятия, закони и закономерности при автоматичното регулиране на процесите в хладилната и климатичната техника, както и техническите средства, с които се реализира.

 • Познава предназначението, устройството и принципа на действие на хладилните и климатичните системи и инсталации, както и техните параметри и особености, включително участието на електричеството във функционирането им.

 • Познава в детайли основни величини и параметри (ел. ток, напрежение, съпротивление, мощност, енергия)-същност, измервателни единици, уреди за измерването им, ел. вериги; монофазна, трифазна мрежа; защитно зануляване; заземяване и предпазване от поражение с ел. ток.

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Познава видовете охлаждащи агенти, техните свойства и приложение. Разбира различните начини за тяхното изхвърляне и рециклиране.

 • Познава свойствата, приложението, маркирането, обработването и съхранението на конструкционни, изолационни, филтриращи, уплътняващи, смазочни, свързващи, антикорозионни материали.

 • Познава елементите и частите на различните видове хладилна и климатична техника, техните характеристики, начинът на работа с тях, начина по който образуват механични съединения, съхранение и транспортиране;

 • Познава процеса на заваряване и спояване на метални компоненти.

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Познава видовете, предназначението, изискванията към експлоатацията и поддържането на основните ръчни и механични инструменти, механизми и съоръжения, с които се монтират и експлоатират хладилните и климатични системи.

 • Различава уредите за топлопренасяне и топлоизмерване.

Знания относно технологични процеси и операции

 • Познава методите и технологията на монтаж, демонтаж и ремонт на климатични и охладителни системи и инсталации.

 • Познава технологията на изпробване на монтираната техника, както принципите за диагностика на проблеми;

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Познава техническата документация, графичните означения в чертежите на хладилни и климатични инсталации, и техните монтажни схеми. Познава начина за съставяне на такива схеми и чертежи,. Знае как да чете електротехнически чертежи.

 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, различните производствени вредности, оказващи влияние върху човешкия организъм, видовете защитни приспособления, средства за сигнализация и маркировка.

 • Познава основни нормативни документи, свързани с естеството на работата: закони, нормативни и поднормативни актове, правилници.

Умения

Социални умения

 • Умее да работи в сътрудничество с останалите колеги за изпълнение на трудовите задачи.

 • Общува, като предава ясно идеите си и разбира чуждите такива.

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Работи с различни видове охладителни течности и агенти.

 • Борави с различни материали и компоненти, които се използват в хладилните и климатичните инсталации и системи.

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Проверява хладилните и климатичните инсталации и системи за възможни повреди и ги поддържа в изправно състояние.

 • Монтира и демонтира хладилни и климатични инсталации и системи.

 • Извършва заваряване и спояване на метални елементи в процеса на работа.

 • Разчита техническа документация и съставя чертежи и схеми на климатични и хладилни инсталации и системи.

 • Прилага в практиката си правилата и изискванията за безопасност на работното място.

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Манипулира с, регулира и настройва хладилна и климатична техника , като подбира и използва ръчни и електрически инструменти, машини и съоръжения;

 • Борави с основни ръчни и електрически инструменти за работа по електропреносната мрежа.

Компетенции

Внимание към детайла

Преносима

Изпълнява поставените задачи с необходимото ниво на детайл и прецизност, целенасочено сe фокусира върху най-малките и съществени подробности на конкретната работна задача, като запазва представата за цялостния й обхват и ключовите й аспекти.

Бизнес процеси

 • Административно обслужване
 • Маркетинг
 • Сервизно обслужване
 • Спедиция, логистика и транспорт

Здравословни и безопасни условия на труд

Преносима

Стриктно спазва инструкциите, правилата и нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда,  противопожарна и аварийна безопасност при извършване на ежедневните си задължения и работа с различни материали и машини. Задължително използва работно облекло и лични предпазни средства според инструкциите и по предназначение. При необходимост участва във всички начални и периодични инструктажи. Своевременно разпознава потенциално опасни ситуации в процеса на работа и съобщава незабавно при установена нередност и /или опасност за здравето и безопасността. Предотвратява опасни ситуации като реагира съобразно предписанията. При възникнала опасна ситуация своевременно и правилно оказва долекарска помощ на пострадал при трудова злополука. Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Поддръжка на машини и съоръжения
 • Производство
 • Транспорт, складиране и доставки

Общуване

Преносима

Комуникира ефективно като се изразява ясно, изслушва внимателно другата страна, задава въпроси и търси потвърждение на казаното. Обсъжда възникнали проблеми като изказва своето мнение аргументирано. Изразява се по разбираем начин и приспособява стила си на общуване като използва подходящи изразни средства към различните хора.

Бизнес процеси

 • Маркетинг и продажби
 • Настаняване
 • Предоставяне на допълнителни услуги
 • Туроператорска дейност
 • Управленски процеси
 • Хранене

Диагностика на хладилни и климатични системи

Специфична

Диагностицира точно и своевременно открива и отстранява възникнали непредвидени проблеми в климатичната и хладилна техника, като спазва технологичните изисквания за изпробване на съоръженията и анализира внимателно резултатите от извършени проверки. Замерва точно основни технически параметри, за да открие възможни отклонения.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка

Инсталация на хладилни и климатични системи

Специфична

Извършва своевременно монтаж и демонтаж на хладилни и климатични инсталации и системи, като спазва зададените технически спецификации, стандартите за качество и взема предвид спецификите и особеностите на обекта. Настройва и регулира техниката спрямо изискванията и очакванията на клиента. Изпробва прецизно монтираната хладилна и климатична техника, за да се увери, че работи безпроблемно и според изискванията.

Бизнес процеси

 • Строителство

Профилактика и ремонт на хладилни и климатични инсталации

Специфична

Периодично извършва проверки на техническата изправност на хладилните и климатичните инсталации с цел безопасна експлоатация. Извършва ефективна профилактика и ремонт, като използва правилните за целта уреди и инструменти. Извършва качествено заваряване при необходимост. Ремонтира точно отделни компоненти на хладилната и климатична техника.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка

Работа с термо и хидродинамични уреди и инструменти

Специфична

Подбира коректно и борави с правилните ръчни и електрически инструменти, с помощта на които да извършва работните си задачи в областта на монтаж, профилактика и ремонт на хладилни и климатични инсталации и системи, като внимава за правилната им експлоатация.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство

Работа с техническа документация при монтаж и поддръжка на климатични системи

Специфична

Разчита и използва без затруднения технически чертежи и схеми на хладилни и климатични инсталации, както и на електрически системи. При необходимост участва в проектирането им.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство