Описания на длъжности

Овощар

Овощари и работници, отглеждащи трайни насаждения

6112

Алтернативни наименования на длъжността

 • Фермер, отглеждащ овощни дървета [НКПД 61122002]
 • Работник, овощна градина [НКПД 61121007]
 • Овощар [НКПД 61121006]

Основни задачи

Ръчно или машинно подготвя почвата, наторява с изкуствени и естествени торове. Избира и засява семената, засажда фиданки и разсад. Поддържа правилния растеж на растенията чрез култивиране на почвата, пресаждане, подрязване или прореждане на дърветата и храстите, инсталиране и използване на оборудване за поливане. Използва различни препарати за растителна защита (фунгициди, инсектициди, акарициди, хербициди). Отглежда овощни видове (семкови, костилкови, черупкови, ягодоплодни) и бере плодовете от тях. Съхранява и извършва първична обработка на произведената продукция.

Условия на труд 

Категория труд

 • Трета

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване  
 • Срочен трудов договор - сезона заетост

Продължителност на раб. време

 • Пълно  
 • Непълно

Режим на работа

 • Дневен  
 • На смени

Работно място

 • На открито  
 • Друго

Образование

Квалификационно ниво по ЕКР

 • ЕКР 3:

  Ниво 3

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • Средно образование. Общо образование/ІІІ степен на професионална квалификация:

  Завършено средно образование

Сертификати

 • Удостоверение (сертификат) за завършен курс/обучение по безопасност и здраве при работа.
  https://zbut.bg/Обучение-на-орган-по-безопасност-и-здраве-index2179.html
 • Удостоверение за преминато „Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба”
  Висше училище по агробизнес и развитие на регионите http://uard.bg/bg/pages/view/77
 • Удостоверение за преминато „Обучение по овощарство“
  Висше училище по агробизнес и развитие на регионите http://uard.bg/bg/pages/view/77 Окръжни селскостопански камари (напр: Camera Agricola Judeteana Valcea)
 • Удостоверение за преминато „Опазване на компонентите на околната среда в земеделския сектор“

  Висше училище по агробизнес и развитие на регионите http://uard.bg/bg/pages/view/77

Знания

Теоретико-приложни знания

 • Познава болестите по растенията и начините за борба с тях.

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Разпознава основните овощни видове по хабитус на растенията и по морфологични признаци.

 • Различава основните видове подложки за различните видове култури.

 • Познава основните видове органични и минерални торове, сроковете и нормите на торене и начините на внасяне на торовете.

 • Познава препаратите за растителна защита (фунгициди, инсектициди, акарициди, хербициди) и начините за работа с тях.

 • Познава вредното въздействие на отделните препарати и обгазители на култивационните и складовите помещения върху човешкия организъм.

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Притежава познания относно различните овощарски инструменти (ножици, брадви, джаги и ножовки, овощарски триони и пр.) и начините за работа с тях.

 • Притежава познания относно техниката и оборудването, използвани в овощарството.

Знания относно технологични процеси и операции

 • Познава сроковете за сеитба на културите, посевните норми, технологията по сеитбата и създаването на посеви.

 • Притежава познания относно напояването на овощните растения: срокове на напояване, поливни норми, начини на напояване (гравитачно, чрез дъждуване, чрез капкуване).

 • Познава различните видове резитбени операции на овощните дървета и срокове за прилагането им

 • Запознат е с всички мероприятия по регулиране на микроклимата в култивационни помещения – проветряване, озониране, торене, напояване и др.

 • Познава различните начини на размножаване на овощните растения - семенен и вегетативен (чрез коренови издънки, разделяне на храстите, хоризонтални и вертикални отводи, въздушни отводи, върхово вкореняване, ластуни, коренови резници, безлистни стъблени резници, зрели листоносни резници и присаждане – на спяща пъпка, на калем и чрез приближаване).

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Познава стандартите за здравословни и безопасни условия на труд.

 • Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност и борба с пожарите. Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа.

Умения

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Използва ефективно различните видове органични и минерални торове, като се съобразява със сроковете и нормите на торене.

 • Осигурява ефективна растителна защита като подбира подходящи препарати и спазва точно указанията за използването им.

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Наблюдава състоянието на посевите и разпознава отклоненията във фитосанитарното им състояние. Наблюдава за настъпването на основни фенологични промени на растенията в състоянието на семепроизводните посеви – цъфтеж, заметляване, и ги регистрира в отчетните документи.

 • Поддържа помещенията и съоръженията за складиране на продукцията, торовете и препаратите съобразно изискванията на компетентните органи.

 • Изпълнява мероприятия за опазване на овощните видове от болести, неприятели, плевели и гризачи – торене на ръка и с подхранване, пръскания срещу болести и неприятели.

 • Извършва необходимите мероприятия за създаването на овощните насаждения, като се грижи за тяхното размножаване и засаждане.

 • Отглежда овощните растения, като се грижи за тяхното напояване – спазва сроковете на напояване и поливните норми.

 • Извършва беритбата и съхранението на плодовете.

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Работи правилно и безопасно с предоставените му инструменти, машини и съоръжения.

 • Зарежда машините и участва в торенето на площите, заети с отделни видове култури.

 • Използва по предназначение инструментите като извършва резитби през плододаващия период и се грижи за опазване на дръвчетата през периода на покой.

 • Използва техниката и оборудването при напояването, като съблюдава сроковете и размера на поливните норми.

Компетенции

Ефикасност

Преносима

Изпълнява работните си задачи по ефикасен начин, като влага оптимални ресурси и усилия за постигане на предварително формулираната цел. Активно търси и оползотворява възможности за оптимизация на процесите на работа. Ефективно планира работата си според приоритетите. Точно прогнозира необходимите ресурси за реализиране на дадена работна задача, като предварително събира информация и я анализира.

Бизнес процеси

 • Административно обслужване
 • Маркетинг
 • Сервизно обслужване
 • Спедиция, логистика и транспорт

Здравословни и безопасни условия на труд

Преносима

Стриктно спазва инструкциите, правилата и нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда,  противопожарна и аварийна безопасност при извършване на ежедневните си задължения и работа с различни материали и машини. Задължително използва работно облекло и лични предпазни средства според инструкциите и по предназначение. При необходимост участва във всички начални и периодични инструктажи. Своевременно разпознава потенциално опасни ситуации в процеса на работа и съобщава незабавно при установена нередност и /или опасност за здравето и безопасността. Предотвратява опасни ситуации като реагира съобразно предписанията. При възникнала опасна ситуация своевременно и правилно оказва долекарска помощ на пострадал при трудова злополука. Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Поддръжка на машини и съоръжения
 • Производство
 • Транспорт, складиране и доставки

Грижа за овощните растения

Специфична

Осигурява необходимите грижи за плододаващите овощни насаждения като правилно прилага основните агротехнически мероприятия, поддържа почвената повърхност, извършва торене и напояване.

Бизнес процеси

 • Производство

Грижа за почвените условия при овощните насаждения

Специфична

Поддържа почвата в овощните градини с цел подобряване на физичните свойства, повишаване плодородието, запазване на влагата, създаване на по-добър въздушен и топлинен режим. Допринася за по-добър растеж и плододаване на овощните растения като избира системата за поддръжка на почвата според овощния вид и подложката, конкретните почвени, климатични и теренни условия, и възрастта на растенията.

Бизнес процеси

 • Производство

Работа с овощарски инструменти

Специфична

Професионално използва овощарските инструменти като спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Бизнес процеси

 • Производство

Работа с овощен посадъчен материал

Специфична

Извършва прецизно и грижливо дейностите по разсадо-производство, като работи с посадъчен материал според изискванията. Избира и засажда фиданки и разсад като преценява точно необходимото количество от материала, което трябва да се използва.

Бизнес процеси

 • Производство

Работа с препарати за растителна защита

Специфична

Осигурява ефективна растителна защита на овощните насаждения като следи фазата на развитие на вида, който ще се третира, правилно прилага препарата за растителна защита, спазвайки точната концентрация на пестицида и разхода на работен разтвор за декар и следвайки точно инструкциите на производителя и указанията на агронома.

Бизнес процеси

 • Производство